ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มข. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพนักงานสายสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบข้อเขียน ณ ห้องสมุด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. Civil Society Partnerships Project Call for Applications CSNM Khon Kaen University Until 2 March 2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสายสนับสนุน หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

KKU News

1st Creating relations in humanities and social sciences KKU - PSU

The Faculty of Humanities and Social Sciences KKU in cooperation with the Faculty of Humanities and Social Sciences PSU, Pattani campus organized the project for a network of relations in humanities

Apps from Khun Look are focused on the fathers and mothers

Khon Kaen University organized a press conference in with researchers meet with the media on the topic Khun Look Applications for fathers and mothers of the IT era