วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA) เปิดสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประชาสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครผู้บริหารโครงการ ภายใต้ทุน USAID รับสมัครถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ   ประจำปี 2558 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Dermalab Combo และ DermaScan c USB โดย บริษัท CHEMICO จำกัด ณ ห้อง 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

KKU News

KKU informs tens of thousands of school children who came to decide

Khon Kaen University organized an exposition of curricula in the form of the 19th curriculum market hoping to spread information on education among interested students who search for information.

KKU develops e-learning by using Google Apps for Education

The president shows that Khon Kaen University is the first in Southeast Asia to use Google Apps for Education for the development of teaching and developing a Youtube channel