ข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก­ารศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารสัตววิทยรักษ์" โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่อง 3


ช่อง 7


ช่อง 9


ช่อง 11


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระราชทานต่างๆมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556
 

คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
รายละเอียดตารางฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
แบบมาตรฐานการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่ต้องเอางาน)
แบบมาตรฐานในการเดินเมื่อถือปริญญา การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ
กำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อมใหญ่และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Graduation Group photo-Taking Schedute. Saturday December l4thh,2013 at Gymnasium of Khon Kaen University
หนังสือราชการถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
3 ธ.ค. 56
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) 28 พ.ย. 56
การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การจองภาพและรับชุดครุย

 
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
  
    KKUMy KKU | KKU Fanpage
Contact webmaster : chupar@kku.ac.th