"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
The Degree Conferral Ceremony of Khon Kaen University, 2014
  
ผู้สำเร็จการศึกษาขอให้มาทำการขี้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญาบัตรวันที่ 1 ธ.ค.2557
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 สามารถขึ้นผ่านเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th หรือ ณ กลุ่มภารกิจบริการ สำนักทะเบียนฯ มีปัญหาสอบถาม 043-202286 หรือชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
 
แต่งกายถูกระเบียบ ทรงคุณค่าครุยแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
การจองภาพและรับชุดครุย
 
  
    KKUMy KKU | KKU Fanpage
Contact webmaster : chupar@kku.ac.th