ข่าว มข.

เภสัชศาสตร์ มข. เจ้าภาพจัดประชุม ศคภท. เติมองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2559 เติมองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เตรียมก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0

มข.เป็นเจ้าภาพจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา 2560 “การพัฒนาระบบแผน งบประมาณ และประเมินผล เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0” ผสานร่วมมืออย่างเข้มแข็งให้พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกัน

มข.แจงแผนและงบประมาณ ปี60 ตามยุทธศาสตร์ 4 เสา ยึดหลักธรรมาภิบาล
มข.แจงแผนและงบประมาณ ปี60 ตามยุทธศาสตร์ 4 เสา ยึดหลักธรรมาภิบาล

กองแผนงาน ชี้แจงแผนและงบประมาณ ปี 2560 กำหนดแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 4 เสาหลัก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล