มข. และ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) แถลงข่าว CASCAP คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้คนไทยห่างหายจากมะเร็งท่อน้ำดี อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร พิมล กลกิจ ชั้น 5 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2558

ข่าว มข.

มข.เนรมิตแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสังคมรักการอ่านเพื่อ นร.ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัขอนแก่น เนรมิตแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสังคมรักการอ่านเพื่อ นักเรียนในภาคอีสาน

วจก.มข.จับมือ ม.ญี่ปุ่น เปิดโลกทัศน์ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ปี 4

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ Osaka Gakuin University หนุนศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวัฒนธรรม