คณะวิทยาศาสตร์ มข. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 เมษายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. โครงการบรรยายพิเศษ 803 405 การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางสถาปัตยกรรม 2557 ณ ห้องบรรยาย 1 27 มีนาคม 2558 คณะเภสัชฯ มข. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2 และ 3 (ไทยและนานาชาติ โดยวิธียื่น GAT PAT2) สมัครทาง Internet ระหว่าง 1 - 15 เม.ย. 2558 สอบถามที่ 043-202-378 คณะเภสัชฯ มข. เชิญร่วม “พิธีมอบเสื้อกาวน์” ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็ คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดประชุมนานาชาติ The 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ โรงแรม Ambassador Bangkok ระหว่างวันที่ 23-26 June 2015

ข่าว มข.

อาจารย์ประจำ มข. ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย...คึกคัก

24 เม.ย.58...เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ อาจารย์มข. ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งประจำคณะอย่างพร้อมเพรียง

คณะนิติศาสตร์ มข. ส่งมอบงานเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ ฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงาน เวทีสำรวจความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศของประชาชนและนักศึกษา ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน