วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015: NICBMI 2012 ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 มข. และ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) แถลงข่าว CASCAP คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้คนไทยห่างหายจากมะเร็งท่อน้ำดี อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร พิมล กลกิจ ชั้น 5 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558

ข่าว มข.

ชาว มข.เตรียมเฮ รถเวียนแกะกล่อง พร้อมให้บริการ1ต.ค.นี้

มข.กำลังดำเนินการจ้างเหมาการให้บริการรถขนส่งมวลชน ระยะที่ 3 ชูจุดเน้นการบริการที่ดีเยี่ยม ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ สะดวก และปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการโดยทั่วไป

U-Happy ตอบโจทย์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 5 สัญจรไปตามหน่วยงานต่างๆ ในมข. ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นเวทีสร้างความเข้าใจ หวังพบปะแบบไร้ช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมข.ร่วมกัน