คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ณ ห้อง 1504 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Dermalab Combo และ DermaScan c USB โดย บริษัท CHEMICO จำกัด ณ ห้อง 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปสำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ บ้านป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน 19-21 พฤศจิกายน 2557 กองบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบริหารงานวิจัย” ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-14 ธันวาคม 2557

ข่าว มข.

บัณฑิตวิทยาลัย ก่อการดี “พี่ให้น้อง” ตอบโจทย์สังคม

ปีที่ 14 กับโครงการดีๆ ให้โอกาสนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ให้บริการวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ชุมชน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกนศ. ให้ตระหนักต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชน

อุทยานวิทย์ มข. ดัน 2 ทีม นศ. เข้าร่วมแข่งขัน R2M ระดับประเทศ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. นำ 2 ทีมนักศึกษา ร่วมแข่งขันโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่