วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA) เปิดสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประชาสังคมฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครผู้บริหารโครงการ ภายใต้ทุน USAID รับสมัครถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ   ประจำปี 2558 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Dermalab Combo และ DermaScan c USB โดย บริษัท CHEMICO จำกัด ณ ห้อง 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ข่าว มข.

มข.พัฒนาระบบ e-Learning โดยใช้ Google Apps for Education

อธิการบดีมข.ชี้...มข.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ Google Apps for Education ใช้เพื่อการเรียนการสอน เอานวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดในรูปของวิดิทัศน์ผ่านช่อง KKU's Youtube Channel

คณะเภสัชฯ ร่วมกับภาคีองค์กรร่วมจัดการประชุมนานาชาติด้านสมุนไพร HTM2015

คณะเภสัชฯ ร่วมกับภาคีองค์กร ร่วมจัดการประชุมนานาชาติด้านสมุนไพร HTM2015