คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย ณ ห้อง 1504 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องตรวจสอบสภาพผิว Dermalab Combo และ DermaScan c USB โดย บริษัท CHEMICO จำกัด ณ ห้อง 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปสำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ บ้านป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน 19-21 พฤศจิกายน 2557 กองบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองบริหารงานวิจัย” ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-14 ธันวาคม 2557

ข่าว มข.

คณะเกษตรฯ มข.เชิญอาจารย์จากฝรั่งเศสบรรยายแมลงวันคอกสัตว์แก่นักศึกษา

แมลงวันคอกสัตว์ เป็นศัตรูที่สำคัญของวัวนมและส่งผลกระทบต่อการผลิตนม ชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือคอกสัตว์มากกว่าในบ้านเรือน พบในเขตทำปศุสัตว์ เช่น โค กระบือและม้า ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2 เดือนหรือมากกว่า

คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยนาโนฯ มข. สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มข. คว้า 2 รางวัลในงาน The 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan (IEIK 2014) ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน