หน้าหลัก » ข่าว » การวิจัย
The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผลคนเป็นสุข
The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผลคนเป็นสุข
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคภูมิใจในความสำเร็จในงานกับ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ"ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 “The 6th KKU SHOW and SHARE 2012” 20 ก.ย.55 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

(Wadchara Noichompoo)งานประชาสัมพันธ์ มข. Tue 11 Sep. 2012

1851 viewer
FB FB Email Email Print
ภาพบรรยากาศงาน ครั้งที่ 5 ปี 2554
ภาพบรรยากาศงานครั้งที่ 5 ปี 2554
ภาพบรรยากาศงานครั้งที่ 5 ปั 2554
ภาพบรรยากาศงานครั้งที่ 5 ปี 2555
ภาพบรรยากาศงานครั้งที่ 5 ปี 2554
The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผลคนเป็นสุข
The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผลคนเป็นสุข
The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผลคนเป็นสุข

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของงาน กับ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 6  ประจำปี 2555  “The 6th  KKU SHOW and SHARE 2012” ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ลานชั้น 1-2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป       
        รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องด้วยแนวคิดของการเปิดเวทีเพื่อสายสนับสนุนได้แสดงผล งานของการจัดการความรู้ในกลุ่มงานเดียวกัน จากที่ผ่านมาแต่ละคณะหน่วยงานได้นำไปจัดกิจกรรมในหน่วยงานที่เป็นแรงกระตุ้น ได้อย่างดี  เราหวังจะเห็นการพัฒนาตนไปสู่การพัฒนางาน  เป็นกระบวนการพัฒนาคน ในระยะที่ผ่านมาเราได้เห็นแบบอย่างของการพัฒนางานที่ดีๆซึ่งเราก็นำมากระจา ยไปสู่หน่วยงานอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การทำงานสายสนับสนุนในกลุ่มงานเดียวกันจะมีการปฏิบัติที่เหมือนๆกัน แต่หากเราได้นำมาแลกเปลี่ยนกันนำมาโชว์  ให้เห็นจะพบแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นมาเป็นต้นแบบ สิ่งนี้เป็นความคาดหวังเพื่อการพัฒนาจากฐานของคนทำงานประจำ ผู้ปฏิบัติไม่ต้องมาแสวงหาแนวทางใหม่โดยสามารถก้าวข้ามความสำเร็จไปได้ จากกระบวนงานที่มีความสำเร็จมาแล้ว  การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสิ่งที่ได้จากกระบวนการนำมาสู่ การเผยแพร่ในกิจกรรมนี้ซึ่งถือเป็นปลายทาง  
         รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท  กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของภาพใหญ่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราได้มีการทำงานในเรื่องการจัดการความ รู้ในระดับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย UKM ที่มี 8 สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการ จัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี เป็นแบบอย่างของความร่วมมือที่มีความเป็นรูปธรรมมีการส่งบุคลากรไปร่วมการ ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาแนวทางระหว่างกัน  ในปีนี้จะขยายผลไปสู่การทำวิจัยร่วมกัน 2 เรื่องโดยแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  กอปรกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 – 2558    กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก”  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักทั้ง 10 ด้าน ดังนั้น เครื่องมือการจัดการความรู้(KM) จึงเป็นฐานรองรับการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นกระบวนการรวบรวมและสร้างฐานองค์ความรู้หรือคลังความรู้เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดเป้าหมายดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การพัฒนา    บุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข (มหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ) การเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามลำดับ  โดยมีการสนับสนุนให้มีเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกัลยาณมิตร ซึ่งบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ มาพบปะในลักษณะ ปรับทุกข์ ปรับสุข ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทุกคณะ/หน่วยงานจะได้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้เกิดเวทีแสดงผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจ หรือ The KKU Show and Share  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง “งานเห็นผล  คนเป็นสุข”
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นฐานรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการผลักดันให้มีเวทีการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานภายในสายงาน ประชาคม และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 (The 6  KKU Show and Share 2012) และเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงผลงานความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่แยกตามประเภทผลงานหลัก 6 ด้าน คือ  (1)  ผลงานด้านบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance : GG)  (2)  ผลงานด้านบริการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (3) ผลงานด้านการวิจัย และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (4)  ผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อพัฒนางาน และ  (5) ผลงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  (6) ผลงานด้านการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ
         ในงานมีกิจกรรมได้แก่  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากร และนักศึกษา จากคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น    การแสดงโปสเตอร์ผลงานความสำเร็จ และเป็นเลิศของบุคลากร นักศึกษาจากคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้    การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เช่น เวทีเล่าเรื่องกลเม็ด เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีพัฒนาหน้างานให้งานเห็นผล คนเป็นสุขจากผู้รับรางวัลปีที่ผ่านมา เวทีเล่าสู่กันฟังสานฟันสร้างแรงบันดาลใจ แฟนพันธ์แท้ The KKU Show and Share  เวทีสานฝันสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของคณะ/หน่วยงานที่ได้จัด The Show and Share/Share and Learn/KM Forum รวมพลคนคอเดียวกันจากชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs)ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น [KKU-Cops ประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์ การเจ้าหน้าที่ การเงินการลังและพัสดุ นโยบายและแผน] เป็นต้น
          โดยจัดให้มีรางวัลสำหรับผู้มีผลสำเร็จของงานที่จะได้รับ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1    รับมอบเงินรางวัลจำนวน    20,000     บาท        
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2    รับมอบเงินรางวัลจำนวน    10,000     บาท    
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3    รับมอบเงินรางวัลจำนวน      5,000     บาท    
Popular Vote                   รับมอบเงินรางวัลจำนวน      5,000     บาท
รางวัลชมเชย  6 รางวัล     รับมอบโล่รางวัล
          จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด มีจำนวนถึง  257 ผลงาน  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา  บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ" ครั้งที่ 6  ประจำปี 2555  “The 6th  KKU SHOW and SHARE 2012” ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ลานชั้น 1-2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ลงทะเบียนในเวลา 8.00-9.00 น. พิธีเปิดงานเวลา 09.00 น.

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู