๕๐ปี มข.


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสในการเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความตอนหนึ่งว่า

 
           "การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูง ขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไป จะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็น ความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี"
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง แรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดในการก่อตั้งมีขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  โดยคณะกรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นประธานมีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ประจำภาคตะวันออก เฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology  ใช้อักษรย่อว่า K.I.T. และเริ่มทำการก่อสร้างสถาบันในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงได้ยึด ถือเป็นปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามชื่อเมืองที่ ตั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพัฒนาการมาโดยลำดับนับจาก วันแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งพัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ ของมหาวิทยาลัยเป็น ๓ ยุคคือ
 
       ยุคที่หนึ่ง : ในช่วงทศวรรษที่ ๑ และ ๒ เป็นช่วงยุคของ มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งภูมิภาคของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๖)

 
ทศวรรษที่ ๑ ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๖)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคเริ่มก่อตั้ง มี ๓ คณะวิชาคือคณะ เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ - อักษรศาสตร์ โดยคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารวม ๑๐๗ คน ส่วนคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนวิชาพื้นฐานจึงยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ในทศวรรษที่ ๑ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ คน จากนั้นได้ขยายไปสู่การจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มอีก ๓ คณะวิชาคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โดยลำดับ

 

ทศวรรษที่ ๒ ทศวรรษแห่งการขยายตัว (พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๖)
       ในช่วงทศวรรษที่สอง เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งคณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้น ๔ คณะวิชา คือ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และจัดตั้งคณะ วิชาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก ๑ คณะวิชาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดตั้ง สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

       ยุคที่สอง : ในช่วงทศวรรษที่ ๓ และ ๔ เป็นช่วงยุคของ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๖)

ทศวรรษที่ ๓ ทศวรรษแห่งการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๖)
        ในช่วงต้นของทศวรรษนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งคณะวิชาและหน่วยงานเพิ่มขึ้นหลายส่วนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยสุรนารี ซึ่งต่อมามีพัฒนาการไปเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยลำดับ

 ทศวรรษที่ ๔ ทศวรรษแห่งมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖)
   ในช่วงทศวรรษนี้ เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะวิชาที่ครอบคลุมในหลายสาขาวิชา นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ของภูมิภาค โดยในช่วงทศวรรษนี้ได้จัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และสถาบันสันติศึกษา

 
        ยุคที่สาม : ในช่วงทศวรรษที่ ๕ เป็นช่วงยุคของการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖)

ศวรรษที่ ๕ ทศวรรษของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และ มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน  (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖)
        ในช่วงทศวรรษนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งทางการวิจัยสูงสุด จากการพัฒนางานวิจัยโดยต่อเนื่องในช่วงปลายทศวรรษที่ ๔  และมีปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ได้มี การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งยังเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยก้าวสู่ระบบการประเมินอย่างเข้มข้น ทั้งจากองค์กรภาครัฐและองค์กรอิสระจากภายนอก จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณภาพ เป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาคุณภาพในหลายมิติ ทั้งการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กร เป็นช่วงเวลาที่พร้อมจะก้าวเดินสู่เป้าหมายสำคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ๑ ใน ๘๐ ของเอเชีย และ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก           ในช่วงทศวรรษนี้ยังเป็นช่วงที่มีการปรับตัวรองรับการ เปลี่ยนแปลด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดีและคณะวิชา มีการขยายตัวทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดด โดยได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สำนักบริหารการวิจัย สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานกฎหมาย ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารขวัญมอ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า และสำนักงานข้อมูลข่าวสาร

          นอกจากนั้นยังเป็นช่วงที่มีการควบรวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานที่จะมุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ และภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกภารกิจดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม ขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจ ห่วงใยในปัญหาของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมจะทำงานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม และชุมชน    ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในหลากหลายสาขา สามารถตอบโจทย์ปัญหา และพัฒนาสังคมได้ครอบคลุมทั่วถึง    มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นย้ำบทบาทแห่งภูมิปัญญาของสังคมด้วยการเชื่อมต่อสหวิทยาการเข้ากับความต้องการของชุมชน โดยถ่ายโอนองค์ความรู้จากส่วนงานต่างๆ สู่สังคม และชุมชนผ่าน การบริการวิชาการในหลากหลายมิติ และมุ่งเน้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยความห่วงใย และใส่ใจ ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บทบาทเหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจที่สะท้อนตัวตนอันชัดเจนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข"  โดยสื่อความผ่านตราอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
 
 Caring : ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคม
ภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปันน้ำใจให้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Connecting : การเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อโยง ส่งผ่านองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
Creating : การทำงานอย่างสร้างสรรค์
ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์ แสงแห่งปัญญาในการสร้างสรรค์บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
Happiness : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นภาพคน ซึ่งสื่อถึงความสุขของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค และประชาคมโลกกิจกรรมร่วมฉลอง ๕๐ ปี  
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
 • จัดประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ
 • จัดทำเพลง ๕๐ ปี มข.
 • จัดนิทรรศการ ๕๐ ปี มข.
 • จัดทำเทปโทรทัศน์ ๕๐ ปีมข.
 • จัดทำหนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี มข.
 • สาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๔
 • ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
 • โครงการรณงค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๕๐ ปี มข.
 • มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 (I-SAN Book Fair 2013)
 • "จัดทำหนังสือ 84 ต้นไม้ถวายพ่อ บนมอดินแดง
 • การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และครบรอบ ๒๕ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ "สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวย่าง ยั่งยืน" (๒๕-๒๗ ม.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ ๓๔ ปี และโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๐ ปี เรื่อง Dentistry for Healthy Life(๒๔-๒๕ ม.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง "Advanced Pharmacotherapeutics II" (๗-๑๑ ม.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องการจัดการทางเภสัชกรรมในระบบปฐมภูมิ(Pharmacy management in primary care) (๒๑-๒๕ ม.ค. ๕๖)
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ความงามตามธรรมชาติและสุขภาพผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงาม Natural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) (๒๔-๒๕ ก.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง "การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในองค์การด้านสุขภาพ(๔-๘ ก.พ. ๕๖)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการในงานเภสัชกรรม(Application of Management Tools in Pharmacy) (๑๗-๒๑ มิ.ย. ๕๖)
 • โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด(Therapeutic Drug Monitoring) (๒๔-๒๖ ก.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium(COPS) ครั้งที่ ๖ เรื่อง "Pitfall of Cancer Therapies: Oral Anticancer and beyond" (๒๒-๒๓ ส.ค. ๕๖)
 • โครงการประชุมวิชาการ KKU Pharmacy Practice Forum เรื่อง "Enhancing Clinical Pharmacy Appliction" (๒๐ ก.ย. ๕๖)
 • การเสวนาทางวิชาการในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (๑๗ ก.ย. ๕๖)
 • โครงการคัดกรองและการเฝ้าระวังอาหารตามหลักสากลและการประยุกต์ใช้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(๑๓-๑๕ พ.ย. ๕๖)
 • โครงการประชมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในการจัดการทางเภสัชกรรม Leadership Development in Pharmacy Management (๑๘-๒๒ พ.ย. ๕๖)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกส์ เรื่อง Advanced Phamacotherapeutic I (๒๕-๒๙ พ.ย. ๕๖)
 • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ "มอดินแดงเกมส์ " (๑๔-๒๒ ม.ค. ๕๗)
 • ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ (๒๖ ม.ค. ๕๗)
 • กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ มอดินแดงเกมส์
 • จัดสรรทุนการศึกษา ๕๐ ปี ๕๐ ทุน
 • จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๕๐ ปี มข.
 • จัดการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
 • จัดอุปสมบทหมู่ ๕๐ รูป "สู่ธรรมวิถี ๕๐ ปี มข."
 • จัดมหกรรมดนตรี ๕๐ ปี
 • สร้างอาคาร มข. ๕๐ ปี
 • จัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
 • โครงการพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ตลอดปี)
 • โครงการแก้ไขการขาดสารไอโอดีน (ตลอดปี)
 • ประชุมวิชาการ ฉลอง ๓๖ ปีแห่งการครบรอบ การสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ และฉลอง ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ค.-ก.ค. ๕๗)
 • ประชุมวิชาการนานาชาติ ฉลอง ๓๖ ปีแห่งการครบรอบ การสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ และฉลอง ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ค.-ก.ค. ๕๗)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ The5th UW/KKU/TU workshop on Clinical Research Methods in Oral Health ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม(ต้นเดือนก.พ.๕๗)
 • โครงการทันตกรรมพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๐ ปี (๑ ต.ค. ๕๖-๓๐ ก.ย. ๕๗)
 • โครงการฟันดีมีสุข ปีที่ ๓๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๕๐ ปี (๒๗ ส.ค. ๕๗)
 • โครงการ "ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ" ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนา ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมทันตแพทยศาสตร์จัดฟันแห่งประเทศไทย (๑๖ มิ.ย. ๕๕-๓๐ ธ.ค. ๕๗)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research Methods (๗-๑๑ ม.ค. ๕๗)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutic II(๑๓-๑๗ ม.ค. ๕๗)
 • การประชุมวิชาการ Improving Pharmacy Competency for National Service Plan (๒๐-๒๔ ม.ค. ๕๗)
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ English for Communication in Pharmacy Practice (๒๘ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๕๗)
 • โครงการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ ๗ (๒๒-๒๓ ส.ค. ๕๗)
 • โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗(โครงการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) (กันยายน ๒๕๕๗)
 • การระดมทุนก่อสร้างอาคาร ๕๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘)
 • โครงการก่อสร้างสร้างอาคาร ๕๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
 • งานศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า (ม.ค. ๕๗)
 • โครงการส่งเสริมการผลิตตำราเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์(ปีงบประมาณ ๕๗)
 • โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (ปีงบประมาณ ๕๗)
 • โครงการประกวดงานโครงการนักศึกษา ครั้งที่ ๑๖ (๒ ธ.ค. ๕๖ - ๓๐ ม.ค. ๕๗)
 • โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์(๑ พ.ย. ๕๖ - ๓๐ ม.ค. ๕๗)
 • การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) และการประชุมสัมมนานานาชาติ 2014 International Symposium on "Physics and Mechanics of New Materials and Underwater Applications" (PHENMA 2014) (๒๗-๒๙ มี.ค. ๕๗)
 • โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ชุดแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ปี (ปี พ.ศ. ๕๗)
 • โครงการ ๕๐ ปี เกียร์ดินแดง รวมใจบริจาคโลหิต (ปี พ.ศ. ๕๗)
 • การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ (๑๗-๑๘ ต.ค. ๕๗)
 • การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ วิศวกรรมโยธากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๑๔-๑๖ พ.ค. ๕๗)
 
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
English
- แบบสี | ai
- แบบขาวดำ
ภาษาไทย
- แบบสี | ai
- แบบขาวดำ

 
คำอธิบายตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี มข.
ภาษาไทย - English
 
ตัวอย่างหนังสือราชการ

- หนังสือภายใน
- หนังสือภายนอก

 
ร่วมแสดงความยินดี ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

HOME | กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี