KKU News

มข.จัดอบรม สร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานด้านพิธีการและพิธีกร-

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรม หวังสร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานพิธีการและพิธีกร สร้างฐานข้อมูลนักจัดกิจกรรม และบูรณาการใช้บุคลากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์นวัตกรรมฯหนุนอาจารย์สร้างเกมส์เพื่อการศึกษา ช่วยการเรียนสนุกขึ้น-

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)หวังให้เกิดสื่อการสอนที่สนุกกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ท้าทายไทย ไร้พยาธิใบไม้ตับ-
ม.ขอนแก่น ท้าทายไทย ไร้พยาธิใบไม้ตับ-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดโครงการ ท้าทายไทย ไร้พยาธิใบไม้ตับ