ข่าว มข.

พิธีประทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สังกัด สบช. สถาบันสมทบ มข. ปี2559

COLA KKU พัฒนา นศ.เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21"Life skill"

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Life skill” ที่ ทต.บ้านแฮด

ส่งใจเชียร์ นศ.สถาปัตย์ มข. ตัวแทนเด็กไทยไปชิงชัยที่ญี่ปุ่น
ส่งใจเชียร์ นศ.สถาปัตย์ มข. ตัวแทนเด็กไทยไปชิงชัยที่ญี่ปุ่น

ส่งกำลังใจเชียร์ นศ.สถาปัตย์ มข. 1 ใน 4 นศ.ไทยไปแข่งขันและร่วม workshop กับตัวแทนจากอีก 9 ประเทศ และผลงานของนศ.สถาปัตย์ 5 ใน 20 ชิ้นได้รับคัดเลือกส่งไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่น