อันดับและรางวัล
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1ใน 400 ของโลก ภายในปี พ.ศ. 2558 จากความความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน  การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์)  ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง  ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

      จัดอันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการจัดอันดับของหน่วยงานต่างๆ มีดังนี้

  • ด้านคุณภาพการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1  ใน 4 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(Certified FL) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
  • วิจัย มข. ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 5 ของโลก ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและกลไกการก่อมะเร็งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ในการผลิตผลงานวิจัยทางปรสิตวิทยาด้านพยาธิใบไม้ตับ จากการจัดอันดับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของ Elsevier เมื่อปี พ.ศ. 2553 และก้าวขึ้นสู่อันดับ 5 ของโลก ในฐานะองค์กรที่มีผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงในปี พ.ศ. 2543-2553 จากการจัดอันดับโดยฐานข้อมูล ISI Web of Science
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประเมินให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเลิศด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมด้านการวิจัยในปี พ.ศ. 2549
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2549 , 2550 (ในกลุ่มที่มีภารกิจเดียวกัน) และปี 2552 
  • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับที่ ดีมาก ในปี พ.ศ.  2550
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอันดับที่ 528 ของโลก และอันดับที่ 21 ของประเทศอาเซียน
  • 4 International Colleges & Universities  (4icu.org) ได้จัดอันดับความนิยมเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วโลก (Web Popularity Ranking)  เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้จัดอันดับให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับ 160 ของโลก อันดับที่ 24 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของประเทศไทย 
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐานเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพ จากการประกวดระบบประกันการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2550
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี 2553 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz