Organizations

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 คณะวิชา
 ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย เข้าที่เมนูหลัก "การวิจัย"

 สถาบัน/สำนัก
» สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
» สำนักหอสมุด
» สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

» สำนักบริการวิชาการ

 สำนักงานอธิการบดี
» สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
» กองการเจ้าหน้าที่
» กองกิจการนักศึกษา
» กองกลาง
» กองคลัง
» กองบริหารงานวิจัย
» กองแผนงาน
» กองวิเทศสัมพันธ์
» กองสื่อสารองค์กร
» กองอาคารและสถานที่
» สำนักงานการกีฬา
» สำนักงานกฎหมาย
» สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
» สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
» สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
» สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
» สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
» สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
» สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
» สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
» สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
» สำนักงานตรวจสอบภายใน
» สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
    - สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
» สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
» สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
» สำนักวัฒนธรรม
» สถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความรร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Institute of Strategy and Coordination for North Eastern Development)
» สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
» สถาบันสันติศึกษา
» สถาบันขงจื้อ
» สถาบันภาษา
» ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ศูนย์อาเซียนศึกษา
» สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  
» สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
» สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (FEWs) โทร.45577

 หน่วยงานในกำกับ
» สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สำนักงานเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
» สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Confucius Institute at Khon Kaen University)
» สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Language Institute)
» อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
» ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
» ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» ศูนย์ภาษาอาเซียน
» พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
» สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ (Academic Clinical Research Office, ACRO)

   
 องค์กรของนักศึกษา
» องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
» สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 โรงเรียน/โรงพยาบาล
» โรงเรียนสาธิต มข.
» โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.
» ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
» โรงพยาบาลทันตกรรม 
» โรงพยาบาลสัตว์ มข. 


 สมาคม ชมรม
» สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมฟุตบอล สโมสรข้าราชการและบุคลากรหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

» ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  
 ส่วนงานอื่นๆ
» หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ข้อมูลลาว
» ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม
» ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
» ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
» ศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มข.
» ศูนย์บริการประชาชน มข. (One Stop Service)
» ศูนย์สรรหาและเลืกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย มข.
» ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
» ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» ศูนย์จัดการและอนุรักษ์พลังงาน
» ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

» ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
» สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเครือข่าย มข.(SMEs)
» สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
» การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KM KKU)
» คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
» คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

» สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
» สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ไทย-เยอรมัน

 

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »