คณะต่างๆ » คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: http://ag.kku.ac.th/ หรือ http://ag2.kku.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202360
โทรสาร : 043-202361

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเกษตรศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช 2507
 
คณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิชาทางการเกษตรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการบริหารที่มีธรรมาภิบาล
 
ผลงานโดดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ คือ สร้างนวัตกรรมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ เป็นประโยชน์แก่ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะเกษตรศาสตร์ คือ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 และ2553

สาขาวิชา

»  ภาควิชาประมง
»  ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
»  ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
»  ภาควิชาสัตวศาสตร์
»  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz