คณะต่างๆ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ :  043-306-376
โทรสาร : 043-306-374

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ที่ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปนิกทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

    ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์คณะไว้ว่า "สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ท้องถิ่น ลุ่มน้ำโขง อาเซียน
 
ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ
พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทย  จัดโดย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
พ.ศ. 2543  ได้รับพระราชทานกิติบัตรองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในนิทรรศการ “สถาปนิก 42”   จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นผลงานแนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2552 ด้านการผลิตบัณฑิต จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการบรูณาการเรียนและการบริการวิชาการ คือโครงการการพัฒนาชุมชนแออัดในตัวเมืองขอนแก่น  แบบบูรณาการ และโครงการการสำรวจรังวัดมรดก สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ VERNADOC  
 
คณะมีการเรียนการสอนดังนี้
 
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท
1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3.หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
….สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
….สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz