คณะต่างๆ » คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ :
https://dentist.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405
โทรสาร : 043-202862

      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อสร้างเสริม-ป้องกัน และบำบัดโรคในช่องปากแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์การศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์ทันตกรรมและทันตสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     การศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตั้งแต่ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก 
จัดเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับของวงการทันตแพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งความสามารถด้านการวิจัยและความสามารถเฉพาะทางทันตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ
      ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์  มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการ และวิจัยระดับอาเซียน เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้พันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  สืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข
      ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ การที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. มีชัยภูมิที่ตั้งอยู่แวดล้อมด้วยคณะต่าง ๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันให้การรักษาผู้ป่วยแบบสหวิทยาการ ซึ่งผลที่ได้คือผู้ป่วยได้รับบริการและการรักษาอย่างครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทั้งต่อทีมแพทย์ด้วยกันเองและประชาชนที่มารับการรักษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยที่พึงจะได้รับนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเด่น ๆ หลายชิ้น เช่น ผลงานวิจัยที่นักศึกษาและบุคลากร ทันตแพทย์ ชนะเลิศการประกวดในเวทีที่เผยแพร่ผลงานในหลายครั้ง ทั้งระดับประเทศและก้าวไกลถึงนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายและร่วมกันเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ลืมที่จะคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมเดียวกันคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

สาขาวิชา

»  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
»  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
»  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
»  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
»  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
»  ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
»  ภาควิชาปริทันตวิทยา
»  ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
»  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz