คณะต่างๆ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: https://hs.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202861
โทรสาร : 043-203050

 

พ.ศ. 2521-2530 ทศวรรษที่หนึ่ง ยุคของการสร้างตัว

การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ การรวมบุคลากรสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กระจัดกระจายอยู่ในคณะต่างๆ ให้มาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนด้านการสอนวิชาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการควบคุมคุณภาพด้านวิชาการและความเป็นเอกภาพด้านการบริหารวิชาการของ มหาวิทยาลัย

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคแรกจึงมีเพียง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชามนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รวบรวมบุคลากรที่สอนรายวิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และรายวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มาไว้ด้วยกัน

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตรคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (พ.ศ. 2518) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 2523) สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2527) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (พ.ศ. 2527)

 
 
พ.ศ. 2531-2540 ทศวรรษที่สอง ยุคของการขยายตัว

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงความจำเป็นในการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2532 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยแบ่งเป็นสำนักงานคณบดี และเพิ่มจำนวนภาควิชาเป็น 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

นอกจากนี้ยังมีบางสาขาวิชาแยกตัวออกไปตั้งคณะใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะและดนตรีในภาควิชามนุษยศาสตร์ แยกออกไปก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในภาควิชาสังคมศาสตร์ แยกออกไปก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ ในยุคนี้ได้มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (พ.ศ. 2531) และสาขาวิชาภาษาไทย (พ.ศ. 2532) และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 สาขาวิชาคือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา (พ.ศ. 2531) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (พ.ศ. 2537) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (พ.ศ. 2538) สาขาวิชาพัฒนาสังคม (พ.ศ. 2538) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 2540)

 
 
 
พ.ศ. 2541-2550 ทศวรรษที่สาม ยุคของการเปลี่ยนแปลง
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทศวรรษที่สาม มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นฐานสำหรับการวิจัยและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2541) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (พ.ศ. 2546) และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (2550) นอกจากนี้ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาเพิ่มขึ้นอีกหลายภาษา ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน และภาษาจีน ในปี พ.ศ. 2549 คณะได้ปรับโครงสร้างการบริหารตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยกเลิกการบริหารวิชาการแบบภาควิชา มาเป็นแบบกลุ่มวิชา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร และได้วางระบบการบริหารทั่วไปและงานสนับสนุนด้านต่างๆเป็นแบบรวมศูนย์ไว้ที่ สำนักงานคณบดี

 

พ.ศ. 2551-2555 ครึ่งทางของทศวรรษที่สี่ ยุคมหาวิทยาลัยวิจัย
 

ในช่วงของการเริ่มต้นทศวรรษที่สี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำเป็นต้องพัฒนาในหลายๆด้านเพื่อสามารถตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและ การมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยของโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์ ประเทศจีน เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา ซึ่งเป็นผลจากการมีศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ที่มีผลงานด้านการวิจัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในด้านการวิจัยและการเรียนการสอนมาก ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz