คณะต่างๆ » คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
เว็บไซต์ : http://law.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-203588
โทรสาร : 043-203588
 


       ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี ความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากดำริดังกล่าว ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติอนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษานั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านความเห็นชอบให้สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้การดำเนินงานและบริหารจัดการของโครงการจัดตั้งคณะ นิติศาสตร์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอนุมัติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อไป จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยให้ถือว่าวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ และให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
ปรัชญา
       เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพนักกฎหมาย มีจรรยาบรรณและเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านบ่มเพาะให้บัณฑิตมีจิตสำนึกในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสำนึกในหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคม
 
พันธกิจ
(๑) ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม
(๒) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๓) การให้บริการด้านกฎหมายแก่สังคม
(๔)ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมอันดีงาม

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ชั้นนำของประเทศ”
 
อัตลักษณ์
“Ready to Work” บัณทิตนิติศาสตร์พร้อมทำงาน
 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz