คณะต่างๆ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซด์ : https://kkbs.kku.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2401  ต่อ 0
หมายเลขโทรสาร : 0-4320-2402
 
ประวัติการก่อตั้ง(Established)
       คณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7(พ.ศ.2535–2539) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ  ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย  บริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

       ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการศึกษาจากเดิมที่มีการบริหารภาควิชา มาเป็นการบริหารหลักสูตรการศึกษาแทนเพื่อความยืดหยุ่นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรการศึกษา คณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันมีหลากหลายประกอบด้วย
 
วิสัยทัศน์(Vision)

       เป็นผู้นำด้านวิทยาการจัดการระดับอาเซียน ภายในปี 2563 “(ASEAN Leader in Management Science (Within 2020)”
 
พันธกิจ(Mission)

       ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ และบัญชี ที่มีคุณภาพในระดับสากล
       ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ
       ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
       ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
       มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก(Goal)

       บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และตรงตามความต้องการของตลาดงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
       เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ 
       เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการให้บริการองค์ความรู้แก่ชุมชน
       เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 
วัฒนธรรมองค์กร(Culture)

       การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 
โดยเปิดสอน ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี

       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
       หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
 
ระดับปริญญาโท

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
       หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 
ระดับปริญญาเอก

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

       รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2553 รางวัลชนะเลิศ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา

»  สาขาวิชาการการบัญชี
»  สาขาวิชาการจัดการ
»  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
»  สาขาวิชาการตลาด
»  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
»  สาขาวิชาการเงิน

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »