คณะต่างๆ » คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เว็บไซด์ : https://kkbs.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-2401  ต่อ 48000
หมายเลขโทรสาร : 0-4320-2402
 

 
ประวัติการก่อตั้ง(Established)

        ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535–2539) ในชื่อ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้แยกส่วนงานมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2535 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 126 หน้า 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 ให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน 
 
        ในระยะแรก (พ.ศ.2535 - 2537) คณะฯมีการดำเนินงาน โดยแบ่งส่วนราชการ เป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานคณบดี ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ ทำการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต โดยมีคณาจารย์ที่สังกัด 3 ภาควิชา เป็นผู้ดำเนินการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
        ต่อมา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น คณะจึงได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด และสาขาการจัดการ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ และประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศมากยิ่งขึ้น 
 
        ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2558 คณะฯ ได้พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่างเข้มข้นโดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากขึ้น มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการยุบรวมภาควิชาของคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความทันสมัยมากขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากการบริหารภาควิชาไปสู่การบริหารในรูปแบบกลุ่มวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและอีเว้นท์ กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความยืดหยุ่นในการบริการที่หลากหลายรองรับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างการบริหารสำนักงานภายในคณะฯ ให้มีลักษณะเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ คณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน และหลังจากนั้น “คณะวิทยาการจัดการ” จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน พิเศษ 91 ง หน้า 4 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้หลังวันออกประกาศ จึงทำให้ “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อให้บริการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
          ปริญญาตรี 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงิน 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการตลาด 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
             หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 
          ระดับบัณฑิตศึกษา 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการตลาด 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
             หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาบริหารธุรกิจ 
             หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 

 
วิสัยทัศน์

       สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ

        1. สร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต 
        2. วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งประโยชน์ต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
        3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและผู้ปกครองให้เกิดความแน่นแฟ้นและเข้มแข็ง 
 

ค่านิยมองค์กร

        เลิศด้วยความรู้ (Knowledge Excellence) 
        คู่ความสมัครสมาน (Keep the Unity) 
        บริหารแบบมีส่วนร่วม (Balanced Administration) 
        รวมพลังสร้างสรรค์สังคม (Social Responsibility) 
 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz