คณะต่างๆ » คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ : http://ph.kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-347057
โทรสาร : 043-347058
 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อตั้งเมื่อปี 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และประเทศ  ตลอดจนองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีปรัชญาที่มุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 3 ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินงานตามสมรรถนะหลัก "เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์" และ อัตลักษณ์ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)”

สาขาวิชา

»  สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
»  สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
»  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz