คณะต่างๆ » คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ : http://ph.kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-347057
โทรสาร : 043-347058
 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อตั้งเมื่อปี 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และประเทศ  ตลอดจนองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีปรัชญาที่มุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์  “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินการตามเอกลักษณ์   “เราเชี่ยวชาญด้านชุมชน”
 

สาขาวิชา

»  ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์
»  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
»  ภาควิชาระบาดวิทยา
»  ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
»  ภาควิชาสุขศึกษา
»  ภาควิชาโภชนวิทยา

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
23
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »