คณะต่างๆ » คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: http://technology.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์: 0-4320 2403 ภายใน 2338
โทรสาร : 0-4334-3182

       คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลงานทางเทคโนโลยีและผลงานการวิจัย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการที่คุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้มุ่งพัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ)  เพื่อสนองความต้องการของสังคม
     นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น คณะฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นจำนวน 2 ศูนย์ด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (FerVAAP) และศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านชีวภาพและน้ำบาดาล ตามลำดับ
     ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ คือ คณะฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หินและห้องปฏิบัติหารทางอาหาร (ห้องเบเกอร์รี่) เป็นเครื่องการันตี จนคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน “คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี 2554

 

สาขาวิชา

»  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
»  ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี
»  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
»  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz