คณะต่างๆ » คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: http://vet.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202-404
โทรสาร : 043-202-404

       "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพสัตว์ ได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพมากกว่า 1,500 คน โดยมีอัตลักษณ์คือ “Ready to Work” มีปณิธานและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการ เป็นขุมปัญญาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และมีผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการเพิ่มผลผลิตสัตว์ รองรับด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ"

วิสัยทัศน์
“เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของอาเซียนมีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว”
 
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบได้
 
เป้าประสงค์หลัก
1. บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)
4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation)
5. เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced Quality) 
 
ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 
 
สมรรถนะหลัก
1. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทำงานในทุกพื้นที่
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่แก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ในลุ่มแม่น้ำโขง

   
ผลงานเด่นของคณะ

  • โรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพให้บริการสุขภาพสัตว์และตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน
  • จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health)อย่างต่อเนื่อง

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz