คณะต่างๆ » วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Website : http://www.ic.kku.ac.th
Tel. : 043-20-2173, 043-20-2424
Fax : 043-20-2424

 
        "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันถูกจัดตั้งตามแผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์การศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำในประเทศในแถบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัตินักศึกษา ไทย จีน เกาหลี ไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมที่หลากหลายและแตก ต่างกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานและฝึกงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ"
 
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีมาตรฐานสากลในด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถประยุกต์ ความรู้ความสามารถ ทักษะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถในวิชาการ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ทัศนคติในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ ซาบซึ้ง ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม และการสนับสนุนความสัมพันธ์ตางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • จัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
  • สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) ในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย
  • ร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ กับหน่วยงานอื่น สถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ จะมีโอกาสในในอนาคตในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษาต่อ และ ด้านการทำงาน เช่น

  • โอกาสในการปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต ฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ อื่น ๆ หน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรเอกชนนานาชาติเพื่อพัฒนาชนบท บริษัทระดับชาติ
  • โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
  • ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz