คณะต่างๆ » วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เว็บไซต์ : http://cola.kku.ac.th
โทรศัพท์: 0-4320-3124 
โทรสาร: 0-4320-3133

      วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 และมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย การกระจายอำนาจและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ตามแนวทางแห่งการบริหารกิจการภาครัฐแนวใหม่

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (เน้นความรู้เชิงบูรณาการ ตลาดงานรับทั่วประเทศ)

1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักหารมือ  เน้นทักษะในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการโดยการรวมองค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎีมาผนวกเข้ากับประสบการณ์จริงผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน  เพียบพร้องด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมีระบบสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครบครันทันสมัย

2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิทยาการจัดการ   ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการคลังเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักบริหารการเงินและการคลังมืออาชีพ  เน้นทักษะในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ   โดยการรวมองค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎี มาผนวกเข้ากับประสบการณ์จริงผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน  เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ  อีกทั้งมีระบบสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครบครันทันสมัย

3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาหลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง อันเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จาก 3 ศาสตร์หลักๆ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  และรัฐประศาสนาศาสตร์ เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักบริหารมืออาชีพเน้นทักษะในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ   โดยการรวมองค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎี   มาผนวกเข้ากับประสบการณ์จริงผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ  อีกทั้งมีระบบสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครบครันทันสมัย

ระดับปริญญาโท

        1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารแนวใหม่

        2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานและรูปแบบการบริการของตำรวจให้มีความรู้และมี ศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การ เป็น "ตำรวจยุคใหม่" ที่มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการสาธารณะ

        เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยฮาวาย และมหาวิทยาลัยมิสซูรีเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์เชิงรุกในการรับ ผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดการกิจการสาธารณะ และมุ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ที่โดดเด่นและมีความเข้าใจ มีความสามารถในการดำเนินการวิจัย และมีความสามารถในการแปลงทฤษฎีการบริหาร สำหรับผู้สมัครควรจบการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทุกสาขา) ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีประสบการณ์หรือความสามารถในการวิจัย และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบผ่าน TOEFL แบบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือแบบ Internet- based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ได้

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz