คณะต่างๆ » คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.en.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง) : 043-362145-6
โทรสาร : 043-362-087, หรือ 043-362-142  
 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีโท และระดับปริญญาตรีเอก                เน้นเรื่องการรักษามาตรฐานการสอนและการพัฒนาคุณภาพการผลิตวิศวกร มีการบริการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงและการสื่อสารแบบไร้สาย มีการบริการวิชาการ ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน โลจิสติกส์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย และการสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันผลิตวิศวกรชั้นนำของประเทศ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วย วิทยา จริยา และความรับผิดชอบต่อสังคม              การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพวิศวกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศโดยรวม โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร คือ  อดทน มุ่งมั่น ขยัน ก้าวทันเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
 
ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ
    1. วิศวกรรมสาร มข. มี Impact Factors เป็นอันดับ 2 ของวารสารคณะวิศวฯ ทั่วประเทศ จัดอับดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    2.  วิศวกรรมสาร มข. ได้รับการยอมรับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่าเป็นวารสารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเทียบเท่าวารสารระดับชาติ
    3. วิศวฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงาน จาก 18 สถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
    4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบ ENMIS) ที่ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
    5. ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ระบบ ENPMS) จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

»  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
»  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
»  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
»  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
»  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
»  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
»  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
»  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz