คณะต่างๆ » วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: http://mba.kku.ac.th และ http://www.mbakku.com
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202-143-44
โทรสาร : 043202-145

         วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แรกเริ่มกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 ภายใต้ชื่อ "โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น" และได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540
         ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต คือ สำนักงานขอนแก่น และสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะและความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการยังประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพสาขาต่างๆได้มี โอกาสพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารได้อย่างเต็มศักยภาพ
         รูปแบบการเรียนการสอน นอกจากเป็นการฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ยังเน้นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาประกอบการแก้ปัญหา พร้อมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เรียนด้วย ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำกรณีศึกษาในรูปลักษณะการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ทั้งหมด ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
         วิทยาลัยฯจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปี

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz