คณะต่างๆ » คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Website : http://nu.kku.ac.th
Phone:  0-4320-2407                       
Fax:      0-4334-8301
 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2514  ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนราชการเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่งคือ “ คณะพยาบาลศาสตร์ ” นับเป็นคณะ ลำดับที่ 4 ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนับว่าเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย  เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในคณะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2514 จำนวน 58 คน เพื่อตอบสนองต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการพยาบาล ในสาขาต่างๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยปัญหาทางการพยาบาลสุขภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอนามัยของประชาชนในภูมิภาคนี้  

วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเซีย มุ่งสร้างคุณค่าคุณธรรมและคุณภาพของทรัพย์กรมนุษย์มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจที่ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล
และทางสุขภาพอนามัยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ
และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป จากพันธกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นพันธกิจ ที่สำคัญ 3 ส. ซึ่งสามารถขยายความให้ชัดเจนขึ้นดังนี้คือ
"สร้างคน- สร้างองค์ความรู้-สร้างสรรค์สังคม "

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz