คณะต่างๆ » คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ : http://pharm.kku.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202378 
หมายเลขโทรสาร : 043-202379

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2523-2525) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ   คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก่อตั้งโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 1 เล่ม 97 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525  ต่อมาได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)  ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และปรับปรุงเป็นหลักสูตรนานาชาติในปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 6 ปี 

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในปีการศึกษา 2538 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module)  ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยมีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 73  คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 66  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.40  และมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 2 : 27 : 30 : 14  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำ 

 

พันธกิจ (Mission)

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านวิชาชีพและวิจัย และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
2) การวิจัย ส่งเสริมและสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม โดยคณะฯ มุ่งความเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เพื่อชี้นำการพัฒนาสังคม
3) การบริการวิชาการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิจัย เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการกับสังคม
4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สมุนไพร และเภสัชกรรมแผนไทย
5) การบริหารจัดการองค์กรเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น
  

อัตลักษณ์ (Attribute) : บัณฑิตพร้อมทำงาน  (Ready to Work)
เอกลักษณ์ (Identity) : คณะแห่งการวิจัยและบริการสังคม
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : ตรงต่อเวลา  คิดเชิงบวก พูดดี ทำดี

ค่านิยม (Value) 
1. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ (ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)
2. การมุ่งเน้นผู้บริการ (ตอบสนองความคาดหวัง รับผิดชอบ)
3. Accountability (โปร่งใส นิติธรรม เสมอภาค)
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ และคุณธรรม)
 

 
การจัดการเรียนการสอน
:

        ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) : 
            หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
            หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษผลิตเภสัชกรเพิ่มภาคสมทบ)           
            หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ)
 
        ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 หลักสูตร) :   
            หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด
 
        ระดับปริญญาโท  (8 หลักสูตร) :
            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
 
       ระดับปริญญาเอก (2 หลักสูตร) :
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
 
 
 
 
 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz