คณะต่างๆ » คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ : http://pharm.kku.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202378 
หมายเลขโทรสาร : 043-202379

            คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2523 – 2525) ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ก่อตั้ง    โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2525  ต่อมาเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบในปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาเภสัชศาสตร์และเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Module) ในปีการศึกษา 2538 มีการขยายและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 79 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 88.61 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ เท่ากับ 2: 29 : 23 : 25

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาชั้นนำของอาเซียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน

“A Leading Research-Based Faculty of Pharmaceutical Sciences in ASEAN”

孔敬大学药学院   是东盟国家中一所领先的以研究为本 的教育机构

 

พันธกิจ (Mission)

 1) การผลิตบัณฑิต  เพื่อให้ได้บัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ  ทั้งนี้ภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า  บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องประกอบด้วย วิทยา จริยา และปัญญา   ตลอดจนสามารถประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำหรือริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2) การวิจัย    เพื่อให้ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และหรือประยุกต์นำไปสู่ผลผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือแก้ปัญหาของชุมชนหรือประเทศ  รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรม

3) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเพิ่มผลผลิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนเพื่อช่วยสนับสนุนการพึ่งตนเอง

 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ด้านเภสัชกรรมแผนไทย

อัตลักษณ์ (Attribute) : บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)
เอกลักษณ์ (Identity) : คณะแห่งการวิจัยและบริการสังคม
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : รักษ์เวลา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รับใช้สังคม

 
การจัดการเรียนการสอน
:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี :

            หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภาคปกติ)

            หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (โครงการพิเศษผลิตเภสัชกรเพิ่มภาคสมทบ)           

            หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต  (โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต :   

            หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด

ระดับปริญญาโท :

            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์

            หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ 

            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ   

ระดับปริญญาเอก :

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Apr.
21
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »