คณะต่างๆ » คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
เว็บไซต์ https://ase.kku.ac.th
 
วิสัยทัศน์
คณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอีสานตอนบน
 
พันธกิจ
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
 
เอกลักษณ์
สังคมแห่งการเรียนรู้
 
อัตลักษณ์
บัณฑิตพร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ
 
ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ถูกจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘  และมติเพิ่มเติมเมื่อ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ มีการบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดให้วิทยาเขตหนองคาย มีสถานะเทียบเท่ากับหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แต่เนื่องจากวิทยาเขตหนองคายมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ทำให้โครงสร้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นข้อจำกัดในการบริหารจัดการ และไม่เอื้อต่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการส่วนงานภายใน รองรับการขยายตัว และการพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอนโยบายการบริหารจัดการวิทยาเขตหนองคาย ในการแถลงนโยบายบายเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย
 
   สืบเนื่องจากนโยบายและความจำเป็นในการพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและระเบียบการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๓๓๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยคณะทำงานได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ รวมทั้งการขอข้อมูลจากสายวิชาต่างๆ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากบุคลากรวิทยาเขตหนองคายในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง ซึ่งบุคลากรทุกภาคส่วนได้มีความคิดเห็นตรงกัน ในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จนในที่สุดสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิชาตามโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย เป็น ๔ คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ (ฉบับที่๒/๒๕๕๕) เรื่องจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
   จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระบบบริหารจัดการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ.๒๕๕๕ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ มีความพร้อมในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การให้บริการสังคมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม  และมีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก สามัคคี และการอุทิศตนเพื่อองค์กร 
 
   ประกอบด้วยนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งกำหนดนโยบายในการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย สร้างโอกาสทางการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก และพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาชมคมอาเซียน

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz