คณะต่างๆ » คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
Faculty of Liberal Arts
เว็บไซต์ https://la.kku.ac.th/

ติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Tel. 042-415641 Fax 042-415699
 
ปณิธาน
          คณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์รวมสติปัญญา องค์ความรู้ นวัตกรรม ในศาสตร์ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิชาพื้นฐานที่จะสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
 
วิสัยทัศน์
“คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำด้านภาษา
การสื่อสาร และวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
 
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ด้านภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยา จริยา ปัญญา พร้อมสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตงานวิจัยให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความยั่งยืน
  
ค่านิยม
“ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายใต้มาตรฐานระบบงาน”
 
คณะศิลปศาสตร์มุ่งเน้นจัดหลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ และน่าสนใจ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านภาษา วัฒนธรรม และมีความสามารถในระบบบริหารจัดการที่ดี มีความคิดริเริ่มและทำงานอิสระได้ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์    
อัตลักษณ์ : บัณฑิตพร้อมทำงาน (READY TO WORK)

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz