การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะที่เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

1. บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School Khon Kaen University
http://gs.kku.ac.th

2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ College of Graduate Study in Management 
http://mba.kku.ac.th/

3. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น The College of Local Administration
http://www.cola.kku.ac.th

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Apr.
21
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »