วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก