มหาวิทยาลัยขอนแก่น» วารสารวิจัยมข.
บัณฑิตวิทยาลัย» วารสารวิจัยมข. ฉบับบัณฑิตศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์» วารสารแก่นเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์» วิศวกรรมสาร มข.
คณะสัตวแพทยศาสตร์» วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์» วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะศิลปกรรมศาสตร์» วารสารศิลปกรรมศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ» วารสารศูนย์บริการวิชาการ
สำนักบริหารการวิจัย» วารสารสำนักบริหารการวิจัย
สมาคมศิษย์เก่า» จุลสารสมาคมศิษย์เก่า
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ» วารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»  ศรีนครินทร์เวชสาร
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
» วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (Journal of Mekong Societies)
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.» วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์» วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
คณะเภสัชศาสตร์» วารสารเภสัชศาตร์อีสาน
ศูนย์ข้อมูลลาว» สารมิตรภาพไทย-ลาว
คณะเทคนิคการแพทย์» วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) » วารสารวิจัยและพัฒนา (ราย 3 เดือน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์» วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์» วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์» วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน» วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »