ขอเชิญส่งผลงานเข้ารวมงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสาเร็จและ ความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 7 (The 7th KKU Show and Share)
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ บริเวณพื้นที่โถงดาวเหนือ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น