จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Publish in International journals.”

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Publish in International journals”

1 ม.ค. 2513    610

การประชุมวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการการวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น

1 ม.ค. 2513    936

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายพิเศษในเวทีคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายพิเศษ “How to transform lesson study to outside Japan: A decade of Thailand experience” การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ICME-12 ที่เกาหลี

1 ม.ค. 2513    625

ศูนย์วิจัยออทิสติก มข. จัดการแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 5

ศูนย์วิจัยออทิสติก ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬา ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ม.ค. 2513    904

เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ “สร้างจรรยาบรรณาตามรอยพ่อ” สำหรับข้าราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างจรรยาบรรณ ตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการเรียนรู้พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปลูกจิตสำนึกให้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

1 ม.ค. 2513    794

นศ.ศึกษาศาสตร์ คว้าทุนนำเสนองานวิจัย ประชุมวิชาการฯ PME 36 ที่ไต้หวัน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 28 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ PME 36 ระหว่าง18-22 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

1 ม.ค. 2513    797

วิทยาเขตหนองคาย ต้อนรับคณะดูงาน

วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี กว่า 400 คน

1 ม.ค. 2513    1128

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รับรางวัลบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง”

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมัชชานักจัดรายการข่าวฯ (สว.นท.) เข้ารับรางวัล“ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น

1 ม.ค. 2513    1057

การประกวดวาดภาพศิลปกรรมปตท.เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 7

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับบริษัทปตท.มหาชนจำกัดจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพสดในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

1 ม.ค. 2513    2017

“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย...

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของคณะฯที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม่

1 ม.ค. 2513    821


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »