KKBS จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการทำอาหาร เสริมสุขภายในองค์กร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการทำอาหารเสริมสุขภายในองค์กร

22 มิ.ย. 2561    707

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.

การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกด้าน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

20 มิ.ย. 2561    115

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3

14 และ 18 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(course specification)” เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

20 มิ.ย. 2561    31

กองสื่อสารจัด KM ภายในองค์กรเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี

กองสื่อสารองค์กรถ่ายทอดความรู้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศกลาง (KKU MIS-PD)

20 มิ.ย. 2561    33

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบรมเพิ่มความเป็นเลิศการผ่าตัดรักษาซ่อมลิ้นหัวใจ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นหนึ่งในจำนวนโรงพยาบาลไม่กี่แห่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ CCIT โดยสถาบันโรคทรวงอก ในการสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศในการผ่าตัดรักษาซ่อมลิ้นหัวใจ

19 มิ.ย. 2561    174

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากร

13 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ

15 มิ.ย. 2561    51

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย "WOW"

มข.เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่การยกระดับคุณภาพบริการที่เหนือความคาดหมาย ก่อนประกาศผลงานความสำเร็จในงาน KKU Show&Share 2018

14 มิ.ย. 2561    271

สนง.สถิติแห่งชาติ จับมือสถิติ มข.จัดอบรมระบบจัดเก็บข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ

11 มิ.ย. 2561    46

สถาปัตกรรมศาสตร์ มข.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา

ถ่ายทอดความรู้เสริมความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร BIM.Technology แนวคิดวิธีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ยุคใหม่

8 มิ.ย. 2561    99

มข. พัฒนาการตลาดของธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

สำนักบริการวิชาการ มข. และ อบต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาการตลาดของธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน "ฝรั่ง : เสริมสุข" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

6 มิ.ย. 2561    92


previous123456789...232233next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »