มข.ร่วมมือ มช. มอ.ใช้งานแพลตฟอร์ม KKU Scholar หนุนมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

Application ดีๆสำหรับนักวิจัย "KKU Scholar"New smart service สำหรับติดตามผลงานวิชาการเป็นรายคณะ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ Scopus PubMed ISI หรือ TCI

19 ต.ค. 2561    1738

COLA KKU เตรียมความพร้อม นศ. สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย

มข.โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น COLA KKU ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการเดียวของ มข.ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกอ.

19 ต.ค. 2561    388

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKUไปราชการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เดินทางไปราชการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

18 ต.ค. 2561    235

กองสื่่อสารองค์กร เปิดตำรานอกห้องเรียนร่วมผลิตบัณฑิตพึงประสงค์สู่สังคม

งานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้กับนศ.สาขานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

12 ต.ค. 2561    1107

อาจารย์มข. เข้าร่วมอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์กระตุ้นการเรียนรู้

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Nearpod แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

12 ต.ค. 2561    87

อาจารย์ มข. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาซียน นำทีมคณะผู้บริหารสถาบันฯและอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

12 ต.ค. 2561    127

เครือข่ายอีสานตอนบน ระดมพัฒนาครูพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่พี่เลี้ยงมืออาชีพ

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พัฒนาครูพัฒนาท้องถิ่น มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 16 สถาบัน เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

8 ต.ค. 2561    1025

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตะ มข.ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทันตะ มข.ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ

2 ต.ค. 2561    72

มข.เปิดบ้านต้อนรับ มมส. โชว์อาคาร Net Zero ใช้พลังงานเป็น 0

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ นศ. คณะสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดบ้าน โชว์อาคาร Net Zero ใช้พลังงานเป็น 0

1 ต.ค. 2561    1063

หมู่สมาชิกสีแดงเลือดนกCOLA KKUทบทวนยุทธศาสตร์การทำงานพร้อมเขียนแผนปี62

หมู่สมาชิกสีแดงเลือดนก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ทบทวนยุทธศาสตร์การทำงาน พร้อมเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

28 ก.ย. 2561    297


previous123456789...241242next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz