The 1st Kalasin ASEAN Youth Camp (KAYC)จาก 10 ประเทศอาเซียนเยี่ยมชมมข.

นักเรียนโครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์อาเซียน ครั้งที่ 1 The 1st Kalasin ASEAN Youth Camp (KAYC) กว่า 260 คน เยี่ยมชมว.นานาชาติ เรียนรู้หลักสูตรใหม่ และเยี่ยมชมห้องสมุด เพื่อรู้จักมข.ให้มากขึ้น
อ่าน 1,987 ครั้ง
27 ก.พ. 2556    Nonglak Yuttasinsewee

 

รศ.ดร.ยุพิน  เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ อาจารย์ส่งศรี  ดีศรีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิทยบริการ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน จากไทยและประเทศอาเซียน จำนวนกว่า 260 คน ในโครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st Kalasin ASEAN Youth Camp (KAYC)  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมคณะครูและนักเรียนชาวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จำนวนกว่า 260 คน ในโครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st Kalasin ASEAN Youth Camp (KAYC)  ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st Kalasin ASEAN Youth Camp (KAYC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556   โดยมี  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โครงการค่ายเยาวชนกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 6 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย เครือข่ายโรงเรียน EIS จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือเยาวชนในประเทศสมาชิก ASEAN สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่เยาวชนในประเทศอาเซียน มีนักเรียนระดับมัธยมทั้งจากประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการกว่า 260 คน นักเรียนและอาจารย์ไทย 113 และชาวต่างชาติจาก 10 ประเทศอาเซียนจำนวน 147 คน
         และเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาคณะผู้จัดงานมีกำหนดนำคณะเยาวชนมาทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง คือ เยี่ยมชมวัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย      ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับและรับรองคณะเยาวชนค่ายอาเซียน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิทยบริการ ใช้ห้องประชุมเพื่อต้อนรับและรับรอง โดยมี รศ.ดร.ยุพิน  เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ส่งศรี  ดีศรีแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิทยบริการ  พร้อมด้วย รศ.ดร.กมลทิพย์  บราวน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุวัฒนา  สวาทะสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   อาจารย์ชาติต่างชาติ บุคลากรของคณะ และนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนให้การต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

            การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชาวต่างชาตินอกจากจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ก่อนเดินทางกลับ คณะเยาวชนยังได้ชมบรรยากาศและทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

ข่าว   :   นงลักษ์  ยุทธศิลปเสวี

ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภูข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »