กรรมการสภาฯ ยินดีเชิดชูเกียรติคุณ ราชบัณฑิต ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีพร้อมเชิดชูเกียรติคุณ ราชบัณฑิต ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
อ่าน 1,615 ครั้ง
3 ต.ค. 2556    Worawit Siripanuwat

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ในที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความยินดีพร้อมเชิดชูเกียรติคุณ ราชบัณฑิต ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ หลังได้รับการคัดเลือกและประกาศแต่งตั้ง จาก ราชบัณฑิตยสถาน ให้เป็น “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์ โดยมีประกาศแจ้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย

          ดร.ณรงค์ชัย กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “โดยส่วนตัวรู้สึกชื่นชม ศ.ดร.ปริญญา มานาน จากการได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ได้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย ร่วมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดี ซึ่งนับเป็นความโชคดียิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคคลทรงคุณค่าเช่นนี้”

          ศ.ดร.ปริญญา กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติในที่ประชุมแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นการทำงานของผู้อาวุโสหลายท่านทั้งในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ และภายนอก ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตนเองและรุ่นต่อไป ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสภาฯ ชุดก่อนโดยเฉพาะท่าน พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภาฯ ที่ได้วางรากฐานมหาวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี และเชื่อว่าคณะกรรมการสภาฯ ชุดปัจจุบัน ก็จะสามารถนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน”

          ราชบัณฑิตยสถาน เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยมีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ยังมีหน้าที่สำคัญ คือ การจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธานธรรมชาติวิทยา การบัญญัติศัพท์วิชาการ และงานวิชาการอื่น ๆและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี สำนักในราชบัณฑิตยสถาน มีด้วยกัน 3 สำนัก คือธรรมศาสตร์และการเมือง วิทยาศาสตร์ และ ศิลปกรรม แต่ละสำนักประกอบด้วยคณะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 65 สาขา  โดยมีผู้บริหารในราชบัณฑิตยสถานแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ  ฝ่ายราชบัณฑิต และ ฝ่ายข้าราชการประจำ อีกทั้งยังมีภาคีสมาชิกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่สมัครเข้าทำการร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน และราชบัณฑิตยสถาน  

          ราชบัณฑิต คือ "นักปราชญ์หลวง" ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยราชบัณฑิตจากทุกสำนักจะเป็นผู้คัดเลือกจากภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีงาม ได้รับการยอมรับและการยกย่องจากผู้รู้ในศาสตร์สาขาเดียวแห่งตนและจากคนทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ได้รับการคัดเลือกจากสภาราชบัณฑิตว่าเป็นผู้รู้ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งที่มีกำหนดไว้ในราชบัณฑิตยสถาน เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าและบำรุงสรรพวิชาการให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรอื่นๆ เป็นที่ปรึกษาของรัฐ งานหลักที่สำคัญเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือการแต่งหนังสือตำราประเภทอ้างอิงและหลักเกณฑ์ในวิทยาการสาขาต่างๆ รวมทั้งการสร้างแหล่งรวบรวมความรู้ในหลายสาขาวิชา ในชื่อ "คลังความรู้" เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีราชบัณฑิตจำนวน 83 คน
 
          ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สมัย ปี 2538-2546 นักวิจัยดีเด่นระดับทอง 52 ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัล/ความสำเร็จ ของ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
          พ.ศ. 2534 เหรียญทองการพัฒนาแหล่งน้ำดีเด่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
          พ.ศ. 2545 กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
          พ.ศ. 2546 ข้าราชการดีเด่นศรีมอดินแดง รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ
          พ.ศ. 2550 เหรียญทองศาสตราจารย์ วิทยา เพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2550 รางวัลคนดีคู่สังคม จากรายการ “คนดีคู่สังคม” UBC
          พ.ศ. 2552 อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปอมท.
          พ.ศ. 2553 นักวิจัยดีเด่นระดับเงินสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2554-57 เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
          พ.ศ. 2555 นักวิจัยดีเด่นระดับทอง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2555 World Rank ลำดับที่ 44 นักวิจัยทางด้านซิเมนต์ Microsoft Academic Rank
          พ.ศ. 2555 นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          พ.ศ. 2555-2557 ศาสตราภิชาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
 
ภาพ : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์
ข่าว : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์, อุดมชัยสุพรรณวงศ์
 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »