ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ตามน้ำพระทัยพ่อหลวง

กว่า 20 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการทันตกรรมพระราชทาน มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาสกว่า 70,000 ราย ที่บุคลากรทางทันตกรรมถวายงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ่าน 1,521 ครั้ง
4 ก.ค. 2557    Ying Poshuwan

           หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.ทพ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผศ.ทพ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม  รศ.ทพญ.ดร.อาริยา รัตนทองคำ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก พร้อมด้วยทันตแพทย์และบุคลากร จำนวนกว่า 60 คน ออกให้บริการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
          ทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ม.1 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับบริการกว่า 200 คน
          โครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการทางทันตสาธารณสุขแก่ชุมชนและความทุกข์ยากของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปาก  และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ท่านเสมอมา   ในการเริ่มก่อตั้งโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอีสานเขียวในการจัดซื้อรถยนต์ 1 คัน ใช้บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมและเก้าอี้สนาม  สำหรับให้บริการด้านวิชาการ  และการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นี้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง   จวบจนในปี พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “โครงการฉลองครองราชย์ 50 ปี ร่วมสร้างชีวีให้สดใส” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโครงการทันตกรรมพระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ทำฟัน และเครื่องมือทางทันตกรรมที่สมบูรณ์ในการให้บริการ ซึ่งทำให้งานด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 เป็นต้นมา ถึงปีพ.ศ. 2554  เป็นเวลา 20 ปี การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานด้วยความร่วมมือในการประสานงานและออกปฏิบัติงานจากอาจารย์  ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ได้ออกให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  สถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนมัธยมต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมแล้วได้ให้บริการแก่ประชาชนมากกว่า 3,000 รายต่อปี  
       โครงการทันตกรรมพระราชทานจะยังคงให้ดำเนินการต่อไปโดยพยายามขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางและเพิ่มความถี่ของการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงเป็นกำลังที่ผลักดัน และสนับสนุนงานทางด้านทันตกรรมและสุขภาพในช่องปาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทันตแพทย์ทั้งมวลรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อทันตแพทย์ และวิชาชีพทันตแพทย์เป็นอย่างยิ่ง
 
ข่าว   :   หญิง  โพธิสุวรรณ
ภาพ  :   ริณประภา  ศรีทะบาล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »