ปลาบปลื้มใจ...ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล

มข.จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2556
อ่าน 1,221 ครั้ง
3 ธ.ค. 2557    Wadchara Noichompoo

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ในช่วงเช้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช  2557  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2556 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธี   ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์  จำนวน 9 ราย

            ซึ่งในตอนเย็นของวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2556 พร้อมมอบของที่ระลึก แด่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าวด้วย  ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

            พิธีการได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 18.00 น.  ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ได้รับเกียรติจากโดย ดร.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และได้กล่าวคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2557 ความว่า   

           “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี     ทรงเป็นนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาที่ปรีชายิ่ง แม้มิได้ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง แต่ทรงซึมซับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ กอปรกับความใฝ่พระราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าด้วยพระพิริยะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งทรงลงมือปฏิบัติจริง และทรงสนพระราชหฤทัยเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม ไว้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2531 ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นเล็กๆ ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเกี่ยวกับ ทะเล ภูเขา แผ่นดิน แม่น้ำ ก้อนหิน ดิน ต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่าง และพยายามจะไถ่ถามผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่เข้าใจ” พระองค์ทรงทุ่มเทความรู้ความสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการทดสอบเทคโนโลยีการสำรวจด้วยดาวเทียมด้วยพระองค์เองว่าจะมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด โดยทรงวิจัยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ทำให้ทรงทราบว่าการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม มีความถูกต้องเป็นที่เชื่อถือได้  จึงทรงนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลงานวิจัยของพระองค์นี้ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2533 และยังได้ทรงนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้วยพระองค์เองหลายครั้ง ทั้งทรงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการคนอื่นๆ  ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเมื่อทรงพิจารณาเห็นคุณประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมในสาขาวิชาต่าง ๆ ก็มีพระราชประสงค์ที่จะขยายความรู้ความเข้าใจให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ดังพระราชปรารภว่า “น่าจะหาทางเผยแพร่รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บรรดานักวิชาการโดยทั่วไปที่จะร่วมมือร่วมแรงกันในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมแก่นักวิชาการทุกสาขา ในการศึกษาค้นคว้าและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันงดงามให้สมดุลและยั่งยืนสืบไป และเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ทั้งส่วนพระองค์เอง และโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงรับสืบต่อ การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้ง  4 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ และสิ่งแวดล้อม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ คือ พัฒนาหลาย ๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการพระราชทานความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย นับได้ว่าพระองค์ทรงมีคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกร และชาติบ้านเมือง

            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏประจักษ์ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงวิชาการการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ ตลอดทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป.”

            จากนั้น  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณต่อผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งได้สร้างคุณูปการด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป     

            ดร.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง  ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพยาบาล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  นายสมชาย  จุลนิติ์  ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมนี้  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้

            ในลำดับต่อมา  ร.เตช บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุมนต์  สกลไชย  ซึ่งได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ   ศาสตราจารย์สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  และ ศาสตราจารย์บังอร  ศรีพานิชกุล  ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ  นางอุบล  จ๋วงพานิช   ซึ่งได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และนายธนภพ  ณ นครพนม    ซึ่งได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์

            ในโอกาสนี้  ผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก  นับว่าเป็นบรรยากาศงานที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อผู้ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »