10 วัน งานวันเกษตรภาคอีสาน ’58 เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

เชิญชม เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เกษตร ในพื้นที่ 60 ไร่ ฉลองมข.และคณะเกษตรฯครบรอบ 50 ปี เผย...เศรษฐกิจภาคอีสานเมื่อปี 57 ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 5.5 แสนคน มีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน หมุนเวียนกว่า 365 ล้านบาท
อ่าน 7,112 ครั้ง
23 ม.ค. 2558    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558  คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี  โดยมีนายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด  จากนั้น รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก  

          นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  “เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยมาช้านาน เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แม้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนประชากรและรายได้จากภาคเกษตรจะลดลงแต่จำนวนประชากรและมูลค่ารายได้ของประเทศจากภาคเกษตรยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญก้าวหน้าของประเทศยังต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นสำคัญ            ดังนั้น การเกษตร นอกจากจะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลจากการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา จะทำให้ภาคการเกษตรเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแล้ว แต่การเกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังเป็นสาขาการผลิตที่มีปัญหาอีกหลายประการ  เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร   ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร  ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องถิ่นได้”

          รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กล่าวรายงานต่อประธานว่า  “งานวันเกษตรภาคอีสาน จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 เป็นงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษา จนปัจจุบันาจัดขึ้นเป็น “งานวันเกษตรภาคอีสาน”  และถือเป็นงานประจำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของจังหวัดขอนแก่นอีกงานหนึ่ง  โดยร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน่วยงานราชการอื่น ๆ  และหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 24  ในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากกว่า 500,000 คน  ในปีนี้จัดขึ้น 10 วัน ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558  ภายใต้คำขวัญ  “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ  เฉลิมบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาการเกษตร  ความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริฯ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ  นิทรรศการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย  และเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้มีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้พัฒนาขยายขอบข่ายงานกระทั่งเกิดความยิ่งใหญ่ ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี ในวันที่ 25 มกราคม จัดขึ้นเพื่อให้เป็นงานที่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ เอกชน  ในงานมีการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนด้วย  ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก”

             นายอำนวย ปะติเส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า  “มีความชื่นชมในความร่วมมือของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 24  การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานนับเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้มีศักยภาพสูงขึ้น  ในตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน”

               “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นกำลังหลักที่สำคัญของการพัฒนาการเกษตรของชาติ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้า  ดังนั้นการที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้  จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดงาน     และหวังว่าความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้คงจะดำเนินต่อไปในอนาคต”

               หลังพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน  “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ  เฉลิมบรมราชกุมารี”  นายอำนวย ปะติเส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันกระบือแห่งชาติ  โดยมี นายสรวิศ  ธานีโต  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวรายงานความเป็นมา  ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเกษตรกรนำกระบือเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดกระบือเข้าร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก  

              ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และร่วมชมกิจกรรมภายในงานมากมาย ชมกระบือเขายาว 3 เมตร กระบือปลัก  กระบือแคระ  สัตว์เลี้ยงหลายหลายประเภท  ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาการเกษตร  การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16  การเสวนาวิชาการและการฝึกอบรมอาชีพเกษตร  การจัดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19  ประจำปี 2558  การจัดงานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 8  การจัดประกวดผลงานทางด้านการเกษตร  การแข่งขันทักษะด้านการเกษตร   การประกวด / แข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมือง   การประกวดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่างๆ   การจำหน่ายหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มเกษตรกร และศิลปาชีพจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 4

              การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เมือปี พ.ศ. 2557 ได้มีผลการประเมินพบว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานถึง 552,252 คน  มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 365 ล้านบาท  นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสานแล้ว  ยังสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาที่นำผลผลิตทางการเกษตรจากการเรียนภาคปฏิบัติในภาคสนาม มาจำหน่ายในงาน  นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งจะมีรายได้จากค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการที่จ้างนักศึกษาช่วยงาน ซึ่งในขณะเดียวกันนับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะ บ่มเพาะประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาดอันส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพร้อมทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ปิยะฉัตร  จินดา / วัชรา  น้อยชมภู /  กรรณิการ์  รัตนประเสริฐศรี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »