ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
อ่าน 1,861 ครั้ง
5 ก.พ. 2558    Jarunee Nuanboonma

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2557 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่ผลิตผลงานวิจัยให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ผลงานวิจัยเป็นที่โดดเด่นเป็นประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็น ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
     สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้เชิญชวนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งการให้รางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียตินักวิจัยไทย ในสาขาวิชาการต่าง ๆ จำนวน 12 สาขาวิชาการ คือ
     1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
     2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและชีววิทยา
     4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     6. สาขาปรัชญา
     7. สาขานิติศาสตร์
     8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     9. สาขาเศรษฐศาสตร์
    10. สาขาสังคมวิทยา
    11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
    12. สาขาการศึกษา
 
    โดยเมื่อวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้เข้ารับมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในงานสัมนาวิขาการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมเเพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/ข้อมูล
จารุณี/ข่าว
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »