ร่วมยินดี นักวิจัย มข. รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน นักวิจัยดีเด่น

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจการตีพิมพ์
อ่าน 1,587 ครั้ง
11 ก.พ. 2558    Unggoon Nutasarin

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  กองการเจ้าหน้าที่ มข. จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2557” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มข.  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

     โดยได้มอบรางวัลเพื่อชื่นชมยินดีแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มข.   พร้อมกันนั้นได้มอบรางวัลด้านการวิจัย เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยดังนี้

1.รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัย 

รางวัลระดับดีเลิศ   ได้แก่   ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่

1.       รศ.ดร.เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง                                ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์

2.       รศ.ดร.สมปอง  ธรรมศิริรักษ์                                ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

3.       ผศ.ดร.สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์             ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.       ผศ.ดร.กัลยาณี  สวรรยาวิสุทธิ์            ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

5.       รศ.ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ                        สายวิชาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์

6.       ศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ                      คณะสาธารณสุขศาสตร์

7.       ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร                      คณะวิทยาการจัดการ

8.       รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข                         สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

9.       อ.ดร.มณีมัย  ทองอยู่                            สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม ได้แก่

1.     อ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ                          ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์

2.     อ.ดร.วันชนะ  สืบไวย                            ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

3.     ผศ.ประเสริฐ  วิจิตรนพรัตน์                                  คณะวิทยาการจัดการ

 

รางวัลนักวิจัยสายสนับสนุน

ระดับดีเลิศ  ได้แก่       นายปัญญา  แสนชัย     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี

ระดับดีเด่น ได้แก่

1.       นางสาวจิดาภา  พลางวัน                                  สำนักงานคณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์

2.       นางอุดมลักษณ์  บำรุงญาติ                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะวิชาที่มีผลงานด้านวิจัยระดับดีเลิศ ได้แก่ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     

               

คณะวิชาที่มีผลงานดีเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่

1.       คณะเกษตรศาสตร์                              

2.       คณะวิศวกรรมศาสตร์                         

3.       คณะเทคโนโลยี    

คณะวิชาที่มีผลงานดีเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

1.       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                            

2.       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                    

3.       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

คณะวิชาที่มีผลงานดีเลิศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่

1.       วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                             

2.       คณะศึกษาศาสตร์                               

3.       คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ ได้แก่

1.       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์                              

2.       ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์                       

3.       ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์                

                               

                               

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลจากนายกสภา มข. และได้รับการเสนอให้จารึกชื่อในหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัย  โดยผู้ได้รับรางวัลนี้มีผลงานวิจัยอย่างน้อยจำนวน 100 ผลงาน และผลงานมีการอ้างอิงจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผลงานที่เสนอทั้งหมด  ได้แก่

1.       รศ.ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ                        คณะเทคนิคการแพทย์

2.       รศ.ดร.ไพบูลย์  สิทธิถาวร                     คณะแพทยศาสตร์

3.       ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์                            คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยระดับเพชร   ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดี  โดยผู้ได้รับรางวัลนี้มีผลงานวิจัยอย่างน้อยจำนวน 75  ผลงาน  ได้แก่

1.       ศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ            คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.       รศ.ดร.ชัยศิริ  วงศ์คำ                             คณะแพทยศาสตร์

3.       รศ.ดร.พวงรัตน์  ยงวณิชย์                    คณะแพทยศาสตร์

4.       รศ.ชวลิต  ไพโรจน์กุล                            คณะแพทยศาสตร์

5.       ศ.ดร.โสพิศ  วงศ์คำ                               คณะแพทยศาสตร์

6.       ศ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ์                           คณะแพทยศาสตร์

7.       ศ.ดร.วันชัย  มาลีวงษ์                            คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยระดับทอง   ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดี  โดยผู้ได้รับรางวัลนี้มีผลงานวิจัยอย่างน้อยจำนวน 50  ผลงาน   ได้แก่

1.       รศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน                      คณะเภสัชศาสตร์

2.       รศ.ดร.วิทยา  อมรกิจบำรุง                   คณะวิทยาศาสตร์

3.       ศ.ดร.มาลินี  เหล่าไพบูลย์                    คณะสาธารณสุขศาสตร์

4.       รศ.ดร.ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์                               คณะเทคนิคการแพทย์

5.       รศ.ดร.สนั่น  จอกลอย                           คณะเกษตรศาสตร์

6.       รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์           คณะแพทยศาสตร์

7.       รศ.สมศักดิ์  เทียมเก่า                           คณะแพทยศาสตร์

8.       รศ.ดร.เทวราช  หล้าหา                     คณะแพทยศาสตร์

9.       รศ.ดร.สมาน  เทศนา                        คณะแพทยศาสตร์

10.   รศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ                     คณะแพทยศาสตร์

11.   รศ.ดร.สมชาย  ปิ่นละออ                      คณะแพทยศาสตร์

12.   รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน                คณะแพทยศาสตร์

13.   รศ.ดร.วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์                  คณะแพทยศาสตร์

14.   รศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง                       คณะเทคโนโลยี

15.   ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง                  คณะวิทยาศาสตร์

16.   ผศ.ดร.สุภาพร  มัชฌิมะปุริ                   คณะแพทยศาสตร์

17.   รศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง            คณะวิทยาศาสตร์

18.   ศ.ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล                         คณะแพทยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยระดับเงิน ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดี  โดยผู้ได้รับรางวัลนี้มีผลงานวิจัยอย่างน้อยจำนวน 25  ผลงาน  ได้แก่

1.       อ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ                          คณะวิทยาศาสตร์

2.       ผศ.ดร.รจนา  บุระคำ                            คณะวิทยาศาสตร์

3.       ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์                       คณะทันตแพทยศาสตร์

4.       รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง                            คณะวิทยาศาสตร์

5.       ศ.ดร.เต็มดวง  ลิ้มไพบูลย์                     คณะเทคนิคการแพทย์

6.       ผศ.ดร.กาญจนา  เลิศมีมงคลชัย         คณะเทคนิคการแพทย์

7.       รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร                         คณะเทคนิคการแพทย์

8.       ผศ.ดร.พรทิพย์  ปิ่นละออ                     คณะเทคนิคการแพทย์

9.       รศ.ดร.ณัฐยา  แซ่อึ้ง                             คณะเทคนิคการแพทย์

10.   รศ.ดร.ฉวี  เย็นใจ                                 คณะวิทยาศาสตร์

11.   รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ไทย                  คณะวิทยาศาสตร์

12.   ศ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ                            คณะแพทยศาสตร์

13.   ศ.เจศฏา  ถิ่นคำรพ                                คณะแพทยศาสตร์

14.   ผศ.ดร.นิษณา  นามวาท                       คณะแพทยศาสตร์

15.   รศ.ดร.ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์                    คณะแพทยศาสตร์

16.   รศ.ดร.บัณฑิต  ชุมวรฐายี                     คณะแพทยศาสตร์

17.   รศ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์                        คณะแพทยศาสตร์

18.   รศ.ดร.แจ่มใส  เพียรทอง                       คณะแพทยศาสตร์

19.   รศ.ณรงค์  ขันตีแก้ว                           คณะแพทยศาสตร์

20.   รศ.ทิพยา  เอกลักษณานันท์                คณะแพทยศาสตร์

21.   ผศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม                     คณะแพทยศาสตร์

22.   รศ.ดร.จินตนาภรณ์  วัฒนธร                 คณะแพทยศาสตร์

23.   รศ.ดร.ศศิธร  แก้วเกษ                         คณะแพทยศาสตร์

24.   รศ.ดร.วีระพงศ์  ลุลิตานนท์                  คณะแพทยศาสตร์

    การมอบรางวัลด้านการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้บุคลากร มข. สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีสืบไป

ข่าว : จิตนิภา ศรีวัธนทรัพย์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »