ศึกษาศาสตร์แถลงข่าวจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(นานาชาติ)

คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(นานาชาติ) หรือ Khon Kaen University International School(KKU IS) ณ อาคารศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ่าน 3,586 ครั้ง
27 เม.ย. 2558    Jakkrapong Thongpai

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าว การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) หรือ Khon Kaen University International School (KKU IS) ณ อาคารศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปาริชาต บุตรวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและผู้อำนวยการศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ฝ่ายบริหาร และ คุณวดี ทวีแสงสกุลไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว โดยมี อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน หลังจากพิธีแถลงข่าว ได้มีการสาธิตชั้นเรียนต้นแบบของโรงเรียน เป็นชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงการเริ่มต้น อย่างเป็นทางการของโครงการนี้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขณะนี้ กระบวนการต่างๆได้ดำเนินการมาถึงจุดที่ อาคารออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับการอนุมัติแล้ว ได้แก่พื้นที่ข้างสนามเทนนิสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วย

เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทาง การศึกษาของโลก โรงเรียนจึงจะดำเนินงานประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอา เซียน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่งได้จัดตั้งขึ้น และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยกำหนดให้สถาบันฯ มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูระบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาครู ในระดับอาเซียน และร่วมรับผิดชอบในการดูแลการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(นานาชาติ) ในการจัดตั้ง ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) มีแนวคิดว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียนเป็นเรื่องพื้นฐาน ดังเช่นโรงเรียนนานาชาติทั่วไป แต่แนวคิดหลักที่สำคัญกว่าคือ การเตรียมพลเมืองที่จะก้าวไปเป็นกำลังหลักของประเทศไทยที่กำลังจะเป็นประเทศ ที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยการปลูกฝังค่านิยมในการรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของพลเมืองที่มี ทักษะวิธีการคิดและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต อีกทั้งมีศักยภาพในการมองเห็นบทบาทตนเองในสังคมที่กำลังจะเปิดกว้างเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและสามารถรับมือกับความกดดันของสังคมที่มีความแตกต่างอย่าง หลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น จึงนับเป็นภารกิจหลักที่สำคัญและต้องทำอย่างเร่งด่วน

จุดประสงค์อีกประการหนึ่งที่สำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนนอกจากการพัฒนาผู้เรียน ดังที่กล่าวข้างต้น คือ การให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากล และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับโรงเรียนทั่วไป ส่วนในระดับความร่วมมือกับนานาชาติ โรงเรียนจะมีบทบาทในการเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ กลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจุบันโรงเรียนได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซีย สิงคโปร์ที่จะมาประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน โดยจะมาช่วยทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาชั้นเรียนในโรงเรียนสาธิต นานาชาติ โดยชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) มีจุดเน้นที่ต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปที่เน้นการจ้างครูต่างชาติเข้ามา สอนเพื่อให้นักเรียนได้ ภาษาเป็นหลัก แต่โรงเรียนสาธิตนานาชาติเน้นการทำงานร่วมกันของครูในชั้นเรียนที่มีจำนวน นักเรียนไม่มาก ที่ครูสามารถ ดูแลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและทั่วถึง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)จะ เปิดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2559 โดยจะใช้อาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนซึ่งมีห้อง สำหรับจัดอบรมครูเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนจนกว่าอาคารเรียนจะแล้วเสร็จ ในปลายปี 2559


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »