ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำปี 58

จากการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำปี 2558 ผลปรากฏว่า ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 655 คะแนน
อ่าน 4,278 ครั้ง
28 เม.ย. 2558    Worawit Siripanuwat

          จากการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.ที่ผ่านมา โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งฯ ที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะฯ รวมผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นจำนวน 1,026 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 2,161 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ผลปรากฏว่า ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 655 คะแนน รองลงมา ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัดแพทยศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้รับคะแนนเสียง 563 คะแนน รองศาสตราจารย์สุนันทา กิ่งไพบูลย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้รับคะแนนเสียง 555 คะแนน รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียง 534 คะแนน ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้รับคะแนนเสียง 490 คะแนน และรองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียง 452 คะแนน
 
          แต่หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับและมาจากต่างคณะ ดังนั้น ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ จึงถูกตัดสิทธิ์เนื่องจาก ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์เหมือนกันได้รับคะแนนเสียงมากกว่า จึงมีการสรุปผลการเลือกตั้ง ตามลำดับที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 655 คะแนน อันดับที่ 2 รองศาสตราจารย์สุนันทา กิ่งไพบูลย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้รับคะแนนเสียง 555 คะแนน อันดับที่ 3 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียง 534 คะแนน อันดับที่ 4 ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้รับคะแนนเสียง 490 คะแนน และอันดับที่ 5 รองศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียง 452 คะแนน
 
          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน มข. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 9.00 น.จนถึงเวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่ตนสังกัด และใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้ (สามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ www.kku.ac.th)
          หมายเลข 1     นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
          หมายเลข 2     นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
ข่าว   :   วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์
worawit siripanuwat
worawit@kku.ac.th


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »