วิศวฯเครื่องกล จับมือชุมนุมวิศวฯพลังงานสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

วิศวฯเครื่องกล จับมือชุมนุมวิศวกรรมพลังงาน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานให้เยาวชน
อ่าน 1,807 ครั้ง
17 มิ.ย. 2558    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2558 ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้จัดกิจกรรมโครงการ “มอดินแดงรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 4 โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าโครงการฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง  การอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ยังได้นำนักเรียนข้าศึกษาดูงานพลังงานไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง  จ.ขอนแก่น และบริษัท ฟินิคซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด จ.ขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคอีสานรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
     รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันนี้ การใช้พลังงานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ต้องนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งเงินจำนวนนี้ สามารถนำไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ พลังงานจากสิ่งเหล่านี้ในโลกก็มีจำนวนจำกัดและจะต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดและการรู้จักอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชากรทุกคนในประเทศต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และจะต้องให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนซึ่งกันและกันในการอนุรักษ์พลังงานอย่างสอดคล้องและประสานไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจะทำให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นผลสำเร็จ  สามารถลดการใช้พลังงานของประเทศตามเป้าหมายที่วางไว้และถือเป็นการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ร่วมกับชุมนุมวิศวกรรมพลังงาน สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชน ให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพลังงานและปลุกกระแสความรู้สึก ความคิดในการอนุรักษ์พลังงาน เพราะเยาวชนถือได้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
 
 
 
เอกพล/ข้อมูลข่าว
จารุณี/เรียบเรียงรายงาน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »