วารสารการบริหารท้องถิ่น ของ COLA KKUผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

วารสารการบริหารท้องถิ่น ของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป
อ่าน 3,425 ครั้ง
26 มิ.ย. 2558    Paporn Ruenwichar

วารสารการบริหารท้องถิ่น ของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และนำเสนอภารกิจ การดำเนินการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบในการทำงานตลอดจนมีปัญหา/อุปสรรค ที่หลากหลายด้านนับตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาสาธารณสุข สวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุการวางแผน และส่งเสริมการลงทุน การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งนี้วารสารการบริหารท้องถิ่นของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยู่ในสารสารกลุ่มที่ 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

และจากการประกาศผลการพิจารณาดังกล่าวนี้ ได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสาร ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดไว้อย่างแท้จริง

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »