นักวิจัย สถาปัตย์ฯ 8มหา’ลัย สัมมนาปลุกสำนึกรัก สถาปัตย์ฯ สองฝั่งโขง

คณะสถาปัตย์ฯ มข. เจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการ“มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง” แลกเปลี่ยนวิจัยด้านสถาปัตย์ฯที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ในชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขงกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มข.
อ่าน 1,170 ครั้ง
30 มิ.ย. 2558    Jiraporn Pratomchai

       เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2558  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการ "มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก  Maekhong Riverside Cultural Heritages: Architecture with Western Influence "  ครั้งที่ 4 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ตั้งสกุล อาจารย์ ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ และคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กว่า 8 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องสิริคุณากร  3 อาคารสิริคุณากร
       ในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าจากการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ในชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขงในประเทศกลุ่มอาเซียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาค โดยมีนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยดีเด่น เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ   สร้างสำนึกในมรดกสถาปัตยกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการสำรวจและรังวัด  สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนักวิจัยจาก 8 สถาบันเครือข่าย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงคณาจารย์และศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันเครือข่ายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า70 คน
        สภาวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยมีนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมอีก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 36 คน
        รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายสถาบัน ไปสู่ประชาคมได้  ทั้งยังเป็นโครงการที่สนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างชัดเจนในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        โครงการนี้ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยมีนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจากสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมอีก 7 แห่ง เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจำนวนนักวิจัยกว่า 36 คน
         ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก้าวหน้าไประดับหนึ่ง ตามที่ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการมาแล้ว ๓ ครั้ง โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับการจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นครั้งที่ 4 และมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
 
ข่าว : รวิพร  สายแสนทอง 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »