สถาปัตย์ มข. และ ม.ศิลปากร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และ ม.ศิลปากร ได้ร่วมกันทำความร่วมมือทางวิชาการมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน 7-9 ตุลาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
อ่าน 1,077 ครั้ง
12 ต.ค. 2558   

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการร่วมพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" กับ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"  ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีเจตนารมณ์ของความร่วมมือ คือ การพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การออกแบบเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษา การอบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของทั้งสองสถาบัน และการประกันคุณภาพด้านการศึกษา   โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งสอง
 
           ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน   ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการทำงานในระบบทีมของอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งสองสถาบัน  และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกันระหว่างสองสถาบัน
           และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งสองสถาบันได้กำหนดเนื้อหาการดำเนินโครงการ ออกแบบเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบในหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกัน  ดำเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้เนื้อหาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยร่วมกัน  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ การทัศนศึกษา การประกวดแบบ เป็นต้น   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการ  การจัดอบรมและสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน และดำเนินการสำหรับความร่วมมือสำหรับการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
           นอกจากการร่วมลงนามในความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ในระหว่างวันที่  7-9 ตุลาคม 2558  ทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการว่าด้วย การบรรยายพิเศษ การสัมมนาบัณฑิตศึกษา และการประชุมวิชาการระดับชาติ "สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม"  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ม.ศิลปากร  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ขอนแก่น   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  ณ หอศิลปคณะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย
 
 
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ข่าว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร : ภาพ 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »