ศึกษาศาสตร์ มข. เจ้าภาพประชุมนานาชาติ WALS&APEC- KHONKAEN 2015-

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ WALS&APEC- KHONKAEN 2015 ชาวไทยและต่างชาติ แห่ร่วมงานจำนวนมาก
Views 1,148
24 พ.ย. 2558    Worawit Siripanuwat

          ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies International Conference 2015 ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Lesson Study for Improvement of Classroom Quality” และ APEC-KHONKAEN International Symposium 2015 ในหัวข้อ “Future Mathematics Education” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและงานภาคปฏิบัติของนักวิจัย ผู้บริหารโรงเรียน และครูจากหลากหลายประเทศ อีกทั้งเพื่อหารือความยั่งยืนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO) และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพการจัดงานฯ ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน Dr. Gatot Hari Priowirjanto, Director of SEAMEO Secretariat, Prof. Dr. Masami Isoda, APEC-KHONKAEN Symposium และ Assoc. Prof. Christine Kim-Eng Lee, WALS President กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
          การประชุมครั้งนี้ WALS 2015 Organizing Committee ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการต่างๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานในลักษณะขององค์ปาฐก (Keynote Speaker) การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ มากกว่า 170 ผลงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปิดชั้นเรียนโดยและการเยี่ยมชมโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิจัย ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 548 คน จาก 32 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดร่วมกันของทั้งสองการประชุม ถือเป็นการเฉลิมฉลอง 10 ปีของการศึกษาชั้นเรียนในประเทศไทย และ 9 ปี ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาชั้นเรียนในหลายระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับสถาบัน และระดับเศรษฐกิจ

Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »