มข.ใส่ใจชุมชนรอบรั้ว จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านศาสนพิธี

มข. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำองค์ความรู้จัดอบรมให้กับเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว ด้านศาสนพิธี พัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำชุมชนและโรงเรียน หวังสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง และสานสัมพันธ์อันดี
อ่าน 990 ครั้ง
11 ก.ค. 2559    Wadchara Noichompoo

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งมายาวนานเข้าปีที่ 52 นอกจากมีการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้ว  สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาพร้อมๆ กัน ก็คือ ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชนภายนอก  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  ในด้าน Culture and Care Community  ในฐานะองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุม 5,500 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีพื้นที่ติดกับ ชุมชนโนนม่วง ชุมชนศิลา ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนสีฐาน ค่ายสีหราชเดโชชัย ชุมชนหนองกุง ฯลฯ  เมื่อจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การแข่งขันขอนแก่นมาราธอน ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด.....

          ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร  โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมอบรมเครือข่ายศาสนพิธีและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำชุมชนและโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “3 บวร บ้าน วัด โรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) เพื่อนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมความสัมพันธ์อันดี โดยพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง อันเป็นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนจาก  ชุมชนโนนม่วง ชุมชนศิลา ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนสีฐาน ค่ายสีหราชเดโชชัย ชุมชนหนองกุง ฯลฯ จำนวน 80 คน โดยจัดการอบรมขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารพุทธศิลป์  สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การอบรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  รายงานการจัดอบรมต่อประธานพิธีเปิด

          นายชุมพร  พารา  กล่าวว่า  “การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมถึง 80 คน  ในการอบรมวันแรกได้รับความเมตตาจาก  พระอาจารย์พุฒินาท อะมะระธัมโม พระวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ผู้นำวิถีพุทธ และ การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการเรื่องพิธีทำบุญเนื่องในงานมงคล   และในวันที่ 12 กรกฎาคม  2559  จะเป็นการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำ โดย ผศ.อนงค์  รุ่งแจ้ง อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  กิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี”

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างสมองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมากมาย  โดยนำออกใช้ และให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับ คุณภาพภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” หรือ “KKU Culture DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา  การเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยอาศัยช่องทางผ่านสถาบันหลักของชุมชน  3 บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชุมชนที่มีความสำคัญในสังคมไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้เป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาสร้างความเข็มแข็งทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม ให้กับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย”

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวในท้ายที่สุดว่า  “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. ร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ และยั่งยืน”

         ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในช่วงเช้า หลังจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ได้บรรยายพิเศษในเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสายสัมพันธ์ที่มีต่อชุมชนในภูมิภาคมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2507  และได้มีการบรรยายโดย พระอาจารย์พุฒินาท อะมะระธัมโม พระวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น  ได้บรรยายในหัวข้อ "ผู้นำวิถีพุทธ" และการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พิธีทำบุญเนื่องในงานมงคล"  สร้างความเข้าใจในแก่นของพุทธศาสนาและหลักการในพิธีทางศาสนาเป็นอย่างดี   ทั้งนี้หลังการอบรมได้สิ้นสุดลง ผู้เข้าอบรมได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้รับองค์ความรู้อันเป็นประโยชนต่อชุมชนต่อไป

          ต่อมาในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้มีการอบรมต่อ โดยมี ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำ” หลังการอบรม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเต็มหลักสูตร  ซึ่งหลายเสียงจากผู้เข้าอบรม ได้สะท้อนความคิดเห็นว่า เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่  สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเอง และชุมชน และหากมหาวิทยาลัยจัดโครงการใดๆ ขึ้นมาอีกจะขอเข้ารับความรู้ทุกครั้งไป 

          การจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน  เป็นอีกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียง ให้เป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น   การส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อชุมชนใกล้เคียง  เป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสานต่อเพื่อให้ชุมชนรอบรั้วได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับการก้าวเดินไปข้างหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “มหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ให้แก่สังคม” ตลอดไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู    


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »