คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เผยนโยบายบริหารสู่แบรนด์สากล

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เผยนโยบายบริหารสู่แบรนด์สากล ภายใต้ชื่อ "Khon Kaen Business School" หรือ “KKBS”
อ่าน 1,725 ครั้ง
4 พ.ย. 2559    Warunu Donnue

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เผยนโยบายการบริหาร สู่ความความเป็นสากล หลังจากมีที่มาการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ในการขอเปลี่ยนชื่อคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก “คณะวิทยาการจัดการ” สู่ “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อแบรนด์  “KKBS” หรือ "Khon Kaen Business School"  
         รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ได้กล่าวว่า “กว่า 24 ปี ในนามของคณะวิทยาการจัดการ ที่เราได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อสนองต่อความต้องการด้านวิชาการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน โดยเมื่อกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ คณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน  และหลังจากนั้น “คณะวิทยาการจัดการ” จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบ เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน พิเศษ 91 ง หน้า 4 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้หลังวันออกประกาศ  จึงทำให้ “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถือกำเนิดขึ้น ”
          สำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการบริหารงาน คณบดีบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยว่า คณะมีเป้าหมายเป็นหนึ่งในผู้นำศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับประเทศและอาเซียน  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  พัฒนาระบบ IT  ระบบการบริหารงานในองค์กร และระบบการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  มีความทันสมัยและเป็นสากล 
           “ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี   โดยมีหลักสูตรทั้งระดับ ปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย  สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ และสาขาวิชาการบัญชี และคณะฯมีเป้าหมายที่จะนำทุกหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสากล Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือ AACSB ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ KKBS หรือ Khon Kaen Business School ”
          “สำหรับชื่อภาษาอังกฤษของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ Faculty of Business Administration and Accountancy และในปัจจุบันการใช้คำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจในระดับสากล  และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Harvard Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Harvard University หรือ Chula Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ใช้ชื่อ   Khon Kaen Business School หรือ KKBS พร้อมกับสัญลักษณ์ใหม่ที่ได้ออกแบบโดยการรัดร้อยความหมายอันทรงคุณค่า   ซึ่งสัญลักษณ์ใหม่นี้จะใช้คู่กับชื่อที่เป็นทางการของคณะฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป” 
          “ส่วนด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ จะมุ่งสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองปัญหาของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มคนทุกวัย ทั้งหน่วยงานแก่ภาครัฐและเอกชนทุกมิติ ให้สามารถมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ทั้ง 7 ศูนย์วิจัย ซึ่งได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC), ศูนย์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค (CAPTOUR), ศูนย์บริการเชี่ยวชาญ และวิชาการด้านธุรกิจอีเว้นท์และการบริการ (HEPSAC), ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI), ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ (BIC), ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) (SOBICPA), ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ (BUSDEC) นอกจากนี้เราจะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั้งรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และหลักสูตรร่วมปริญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทักษะและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ”
           ท้ายสุดคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวว่า “สำหรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB มีเพียงไม่ถึง 5% ของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง ซึ่งการจะได้รับการรับรองจาก AACSB นั้น จะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดในการตรวจสอบและประเมินผลในด้านต่างๆ ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการ ที่สำคัญสถาบันต้องดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน 21 ข้อ ของ AACSB อย่างไรก็ดี ด้วยการทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และการมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจของคณะฯ เราพร้อมที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็น Business School ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สร้างและพัฒนาบัณฑิตนักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานไม่แพ้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆของโลกอย่างแน่นอน”
 
วรัญญู  ดอนเหนือ:ภาพ/ข่าว
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »